Konkurs Kół Naukowych | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Konkurs Kół Naukowych

Dziekan Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na finansowanie projektów studenckich realizowanych przez koła naukowe

Celem konkursu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych stanowiących naturalne środowisko  wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, do których przypisane są kierunki studiów realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.


Budżet i warunki realizacji projektu

 

 • Studenckie koło naukowe działające aktywnie co najmniej jeden rok akademicki przed datą ogłoszenia konkursu na dofinansowanie może wnioskować o maksymalną kwotę 15 tys. PLN w aktualnym konkursie.  
 • Wniosek o uzyskanie dofinansowania w imieniu studenckiego koła naukowego składa jego opiekun.
 • Realizacja projektu może trwać od 3 do 12 miesięcy.
   

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w budżecie?

 1. prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych w ramach projektu,
 2. koszty przygotowania i wydania publikacji naukowych lub popularnonaukowych (wydawnictw zwartych, artykułów w czasopismach naukowych, referatów w materiałach konferencyjnych),
 3. koszty aktywnego udziału w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, delegacje,
 4. zakup materiałów oraz narzędzi niezbędnych do realizacji projektu, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
 5. modernizacja laboratorium, w którym prowadzone są prace badawcze,
 6. sprzęt i oprogramowanie (wyłącznie do celów badawczych, np. specjalistyczne programy komputerowe),
 7. organizacja konferencji, warsztatów i szkoleń, a także konkursów studenckich,
 8. usługi obce niezbędne do realizacji badań.

Nie przyznaje się środków finansowych z funduszu na:

 • zakup materiałów i urządzeń biurowych oraz elementów wyposażenia pomieszczeń (np. kserografów, faksów, mebli, tonerów, drukarek itp.),
 • przygotowanie i wydanie publikacji nierecenzowanych,
 • wynagrodzenia wykonawców projektu.

Jak aplikować?

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu finansowania projektów studenckich (mail poniżej). Nabór wniosków będzie trwał od 25.03.2024r. do 08.04.2024r. do godz. 23:59. Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: martyna.wierzbowska@zie.pg.edu.pl . Oryginał wniosku należy dostarczyć do Biura Wydziału (p. 413) do 09.04.2024r. (do godz. 15.00) włącznie. 

Wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę organizacji, skład zespołu wykonawców oraz dane kierownika i opiekuna,
 2. okres i miejsce realizacji projektu,
 3. cel, zakres i efekty projektu,
 4. wykaz środków finansowych pozyskanych z innych źródeł, w szczególności od sponsorów,
 5. kosztorys (z uwzględnieniem środków finansowych pozyskanych z innych źródeł) oraz kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysu,
 6. harmonogram projektu,
 7. opinię opiekuna koła naukowego.

Ocena wniosków

Wnioski złożone w konkursie podlegają ocenie Komisji ds. oceny projektów studenckich. W szczególności ocenie merytorycznej podlega:

 • poziom naukowy lub techniczny projektu,
 • zgodność tematyki projektu z dziedzinami/dyscyplinami naukowymi, do których przypisane są kierunki studiów realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • zasadność wydatków przedstawionych w kosztorysie,
 • planowane do osiągnięcia efekty i ich znaczenie dla nauki, promocji wydziału i środowiska,
 • dotychczasowe osiągnięcia zespołu wykonawców projektu.

Koła naukowe dofinansowywane z funduszu zobligowane są do promowania wizerunku Wydziału i Uczelni poprzez umieszczanie ich znaków graficznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na materiałach promocyjnych, stronie internetowej oraz portalu społecznościowym, a także na wykonywanym urządzeniu lub prototypie. Wykonawcy projektu są zobowiązani do udziału w imprezach promujących wydział i Uczelnię.

 

Regulamin (pdf, 469.42kB)

 

Załącznik nr 1 - Wniosek (docx, 21.51kB)

 

Załącznik nr 2 - Ocena projektu studenckiego (docx, 17.51kB)

 

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji projektu (docx, 17.48kB)

 

Załącznik nr 4 - Ocena sprawozdania z realizacji projektu (docx, 16.97kB)