Jakość kształcenia

Księga Jakości Kształcenia WZiE

System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i Ekonomii został stworzony w oparciu o zarządzenie Rektora nr 9/2004 z 26 marca 2004 r, a zaktualizowany w oparciu Uchwałę Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 22 listopada 2012 r., wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, który definiuje cele zapewnienia jakości kształcenia i środki ich realizacji.

Wydziałowe systemy zarządzania jakością kształcenia (WSZJK) są zgodne z wytycznymi systemu uczelnianego, a ponadto mogą uwzględniać specyfikę konkretnych wydziałów. System funkcjonujący na WZiE jest zatem zgodny z wytycznymi uczelnianymi oraz uwzględnia odrębność wydziału, który w swojej działalności dydaktycznej łączy przedmioty inżynierskie, ekonomiczne oraz społeczne.

Najważniejszymi elementami systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii są:

  1. Polityka jakości kształcenia WZiE wynikającą z misji Wydziału i przyjętej strategii rozwoju Wydziału, w której jakość kształcenia odgrywa kluczową rolę.
  2. Projakościowa organizacja procesu kształcenia, której celem jest m.in. koordynacja procesów projektowania i dostosowywania efektów kształcenia na poszczególnych rodzajach studiów z potrzebami studentów i rynku pracy.
  3. Jakość kadry dydaktycznej, która zapewniona jest m.in. poprzez takie działania jak udział pracowników w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod nauczania.
  4. Zasoby do nauki i środki wsparcia dla studentów, obejmujące bogatą ofertę stypendiów, pomoc w pozyskiwaniu miejsc odbywania praktyk zawodowych czy regularne publikowanie oferty pracy dla studentów na stronie Wydziału.
  5. Zasady oceniania studentów, które stanowią ważną część analiz prowadzonych na Wydziale podczas procesu weryfikacji efektów kształcenia.
  6. Informowanie na temat oferty edukacyjnej oraz dwustronna komunikacja z otoczeniem dostarczająca informacji zwrotnej na temat oceny jakości tej oferty.

Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia odbywa się pod nadzorem Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia, powołanej uchwałą Rady Wydziału w dn. 22.11.2012 r.

Elementy te uzupełnione są ciągłymi działaniami organizacyjnymi zapewniającymi zgodność wydziałowego systemu zarządzania jakością nie tylko z wymaganiami uczelnianymi, ale także z wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz wytycznymi European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

Przewodniczącą Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024 jest dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG.