Nauka

Badania naukowe podejmowane na Wydziale charakteryzują się zaangażowaniem w istotne, nowatorskie tematy i projekty w ramach międzynarodowej i krajowej debaty naukowej uwzględniającej potrzeby społeczne, kulturowe i gospodarcze. W ramach każdego
z obszarów badawczych, wiedza i kompetencje członków wspólnoty Wydziału są przedstawione według różnych, ale uzupełniających się, wątków tematycznych. Zważywszy na zacierające się granice między dyscyplinami nauki, rozwijamy innowacyjne badania interdyscyplinarne. Podejmując badania podstawowe
i stosowane oraz angażując się w upowszechnianie nauki kierujemy się najwyższymi standardami akademickimi.

Badania i kształcenie znalazły się wśród czterech głównych celów w Strategii Wydziału na najbliższe lata. Doskonalenie jakości badań naukowych, umiędzynarodowienie tych badań oraz doskonalenie jakości kształcenia i umiędzynarodowienie kształcenia to cele operacyjne, na które kładziony jest szczególny nacisk. 

Strategia Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG na lata 2021-2030