Zajmujemy się ekonomią, zarządzaniem, prawem, psychologią, socjologią czyli naukami, w których przedsiębiorczość i jej różne oblicza są jednym z istotnych analizowanych zjawisk. Dzięki zróżnicowaniu dyscyplin, które reprezentujemy, realizujemy wielostronne badania dotyczące - poza przedsiębiorczością - także samego przedsiębiorcy, jego otoczenia, działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, Europie i świecie.

Członkowie naszej Katedry zaangażowani są między innymi w działalność:
 • w Radzie ds Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
 • współpracują z partnerami europejskimi w ramach projektu Euro CC2 
 • podejmują liczne projekty badawcze i analityczne dla organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, European Training Foundation, CEDEFOP, Eurofound, Interamerican Development Bank) oraz krajowych (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Instytut Badań Edukacyjnych);
 • samorządową (polityka senioralna, programy rozwojowe);
 • w Radzie ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej
 • WHO w ramach programu Age Friendly Cities and Communes
 • Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w kadencji 2022-2024 (z rekomendacji OMGGS)
 • Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

- pełnią role eksperckie w zespołach:

 • ds Edukacji Przedsiębiorczej;
 • w zakresie prognozowania zapotrzebowania na umiejętności i rozwoju sytuacji na rynku pracy (National expert in skills forecasting and labour market developments) przy CEDEFOP – Europejskim Centrum Rozwoju Szkoleń Zawodowych (European Centre for the Development of Vocational Training)
 • Komisji Europejskiej w zakresie rynku pracy, umiejętności oraz Publicznych Służb Zatrudnienia;
 • Przywództwa Klimatycznego UNEP GRID Polska;
 • Programu "Ambasadorowie Zrównoważonego Rozwoju" w Stowarzyszeniu Narodów Zjednoczonych Polska
 • na rzecz wspierania rozwoju kobiet
 • ds. oceny projektów w Rządowym Programie Aktywni+
 • do spraw realizacji "Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)” przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • w projekcie „Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
 • w cyklicznych działaniach Brokerów Innowacji organizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza

Prowadzimy współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów międzynarodowych, zapraszamy profesorów wizytujących oraz wyjeżdżamy do wiodących ośrodków zagranicznych w ramach stypendiów i staży naukowych.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje w obszarach:
a. Prawne i zarządcze aspekty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy
 • zagadnienia prawne związane z uruchamianiem i prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowaniem także zamówień publicznych;
 • przedsiębiorca jako pracodawca;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na dowodach;
 • zarządzanie talentami;
 • pomiar kapitału ludzkiego;
 • podejmowanie decyzji menedżerskich i personalnych;
 • neuroróżnorodność we współczesnym środowisku pracy;
 • różnorodność w zespole i style zachowań liderskich;
 • zarządzanie zespołem liderskim.
b. Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości
 • intencje przedsiębiorcze;
 • użyteczność i skłonność do ryzyka;
 • zaufanie w negocjacjach i w zarządzaniu;
 • zespoły przedsiębiorcze;
 • przedsiębiorczość kobiet, osób młodych oraz w wieku 50+;
 • motywacje i cele przedsiębiorcze;
 • przedsiębiorczość zrównoważonego rozwoju;
 • przedsiębiorczość regionalna;
 • innowacje otwarte i nietechnologiczne.  
c. Ekonomiczne i polityczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • sektor małych i średnich przedsiębiorstw;
 • współpraca sieciowa;
 • klastry przemysłowe;
 • polityka regionalna;
 • ekonomia starzenia się;
 • polityka senioralna;
 • wpływ zmian technologicznych, społecznych i ekonomicznych na rynek pracy;
 • kompetencje pracownicze a współczesny rynek pracy.

Współpraca może obejmować wspólne projekty badawcze, usługi zlecone, jak i szkolenia dotyczące wymienionych obszarów.