Obecnie realizowane projekty

Edu4QI

2021- 2023 | Kierownik projektu: dr hab. Inż.. Prof. PG Piotr Grudowski; Zespół: dr inż. Ewa Marjańska, dr Mateusz Muchlado, mgr Anna Wendt, dr inż. Anna Maria Trzaskowska

Głównym celem projektu Edu4QI jest opracowanie i weryfikacja modułowego programu kształcenia podyplomowego specjalistów współczesnych koncepcji doskonalenia jakości - zasadniczego efektu procesów organizacji. Modularny program umożliwi elastyczne dopasowanie oferty edukacyjnej uczelni do oczekiwań szerokiej grupy beneficjentów – absolwentów studiów I i II stopnia różnych kierunków w obrębie nauk technicznych i społecznych.

Strona projektu

Program finansujący: Program Edukacja, fundusze EOG


Zrealizowane projekty

Optymalizacja technologii informacyjnych w inteligentnych systemach produkcyjnych. Aspekty techniczne i pozatechniczne

2009 – 2012 | Kierownik projektu: prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka, zespół: dr hab. inż. Jarosław Badurek, dr inż. Jolanta Łopatowska.

W ramach projektu opracowano warstwowy model ISP pokazując szereg algorytmów optymalizacyjnych. Opracowano model wielokryterialnej oceny zmian w systemach planowania i sterowania produkcją, uwzględniający czynniki technologiczne oraz kulturowo-organizacyjne wraz z ich wpływem na działalność operacyjną. Wyspecyfikowano interdyscyplinarny model NGMS (Next Generation Manufacturing System), a następnie dokonano jego odniesienia do poziomów organizacji systemów produkcyjnych: metamodelowego, modelowego oraz metodycznego (narzędziowego). Na podstawie analizy tendencji rozwojowych IT zaproponowano ich syntetyczny model składający się z megatrendów: miniaturyzacji, mobilności, sieciowości (networking) i wirtualizacji. Odniesiono je do wymagań w sferze wytwórczej tj. digitalizacji materii, ergonomizacji, automatyzacji oraz integracji.

Program finansujący: Projekt badawczy własny NN 115 015237


Dorobek zarządzania jakością a kontekst prawny projakościowego zarządzania w polskim szkolnictwie wyższym. Sprzeczność czy harmonia?

2013-2016 Kierownik projektu dr hab. inż.  Piotr Grudowski

Opis projektu Problem badawczy można sformułować za pomocą następującego pytania: Czy i w jak stopniu obecny polski system prawny regulujący kwestie zapewnienia/ zarządzania jakością w instytucjach szkolnictwa wyższego wykorzystuje współczesny dorobek wiedzy o jakości oraz jakie działania mogą wesprzeć proces rzeczywistej skutecznej projakościowej reorientacji tych organizacji?

Nazwa programu finansującego OPUS NCN, Identyfikator konkursu OPUS 4

Nr rejestracyjny OSF 2012/07/B/HS4/02929

Nazwa instytucji, do której składany jest wniosek Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)