Zarządzanie_pl

Program studiów kierunku Zarządzanie (studia w języku polskim) jest połączeniem wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych.

W trakcie studiów opanujesz narzędzia informatyczne, niezbędne w nowoczesnym zarządzaniu, a także umiejętnie wykorzystasz możliwości, jakie dają obecnie współczesne technologie informatyczne, w tym Internet. To właśnie metody, czyli sposób prowadzenia zajęć, oprócz szerokiej wiedzy, mają zasadniczy wpływ na to, że nasz absolwent znajdzie wspólny język z inżynierami innych specjalności. 

Język studiów: polski

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry (dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia WZiE PG)

4 semestry (dla absolwentów wszystkich kierunków studiów)

Na studiach prowadzonych w języku polskim studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - ukierunkowana na finansowy kontekst zarządzania.
 • Zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi - ukierunkowana na aspekty jakościowe i innowacyjne w zarządzaniu.
 • Przedsiębiorczość i marketing - ukierunkowana na kształtowanie przedsiębiorczych zachowań.
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji* - to nowa specjalność kształtująca kompetencje menedżerskie w kontekście problematyki zrównoważonego rozwoju. 

  * - specjalności planowane do uruchomienia

Tytuł do uzyskania: magister

  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3 000 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
 • nabór
  na semestr zimowy
  (4-sem)
 • nabór na semestr letni (3-sem.)
 • nabór
  na semestr zimowy
  (3-sem.)
 • nabór na semestr letni (4-sem.)
Brane pod uwagę przy rekrutacji:

Uwaga!

Studia 3 semestralne przeznaczone są wyłącznie dla absolwentów PG, którzy kończyli kierunek Zarządzanie inżynierskie lub Inżynierię danych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Dobrze sprawdzisz się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach usługowych i handlowych, a nawet prowadząc własną działalność gospodarczą.

Absolwenci tego kierunku pracują jako:

 • Kierownicy projektów / Kierownicy projektów IT
 • Product owners
 • Liderzy zespołów
 • Kierownicy działów
 • Kierownicy produkcji
 • Kierownicy sprzedaży
 • Kierownicy marketingu
 • Koordynatorzy
 • Menedżerowie wyższego szczebla

Programy wymiany:

Możliwość studiowania za granicą i w innych polskich uczelniach w ramach wymiany MOST oraz w ramach programu Erasmus+ między innymi w takich krajach jak: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Macedonia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Włochy. Pełna lista partnerskich uczelni znajduje się tutaj.

Ciekawostka:

 • Kierunek Zarządzanie został najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem prowadzonym w północnej Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy”.

Absolwent potrafi:

 • posiada umiejętności analizy otoczenia organizacji (w tym również publicznych), m.in. środowiska rynkowego, czy planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
 • umie wykorzystywać metody projektowe do rozwiązywania problemów oraz rozwija umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem
 • uzyskują niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu, a także z dyscyplin komplementarnych (ekonomia i finanse)

Program studiów 4 semestralnych: Stacjonarne Niestacjonarne

Program studiów 3 semestralnych: Stacjonarne Niestacjonarne

Rekrutacja