Katedra Marketingu | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Katedra Marketingu

Działalność marketingowa jest niezbędna do funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż polega na pozyskiwaniu informacji z jego otoczenia i wykorzystywaniu tych informacji do kształtowania zarówno jego oferty, jak i przewagi konkurencyjnej. Ideą marketingu jest rozpoznawanie potrzeb nabywców i dążenie do ich zaspokojenia w największym stopniu. Działania marketingowe obejmują między innymi: przeprowadzanie badań marketingowych, ustalanie celów i strategii marketingowej, kształtowanie produktów, ustalanie ceny, komunikowanie się z nabywcami, kształtowanie systemu dystrybucji, tworzenie relacji z klientami i ich obsługę.

Jednocześnie marketing jest istotnym i rozwijającym się obszarem badań naukowych. Ewoluuje wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu między innymi w kierunku marketingu relacji i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym technologii informacyjnych, w procesie budowania relacji z klientami. 

Katedra Marketingu prowadzi badania naukowe, zajęcia dydaktyczne i projekty w zakresie marketingu.

Zespół 

Katedra Marketingu została utworzona na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2001 z dn. 18 lipca 2001 roku. Została wyodrębniona z Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu i włączona do struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2001 roku. W jej skład wchodzą profesorowie, adiunkci, asystenci i doktoranci. Zespół reprezentuje dyscyplinę nauk o jakości i zarządzaniu. Część zespołu to osoby mające praktyczne doświadczenie zawodowe.

Więcej informacji na stronie: Zespół

Nauka

Tematyka badań naukowych realizowanych w Katedrze Marketingu obejmuje poniższe obszary:

  • orientacja rynkowa przedsiębiorstwa
  • zarządzanie i marketing usług
  • zarządzaniem relacjami z klientami i partnerami w biznesie
  • zarządzanie kształtowaniem nowych produktów
  • nowe narzędzia i trendy w cyfrowej komunikacji marketingowej
  • zasady zrównoważonego rozwoju w marketingu
  • otwarte innowacje
  • zachowanie konsumentów, w tym w mediach cyfrowych
  • wpływ uzależnień na zachowanie konsumentów

Więcej informacji na stronie: Nauka

Dydaktyka 

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na następujących kierunkach: analityka gospodarcza, zarządzanie inżynierskie, zarządzanie, international management, inżynieria danych, ekonomia. W Katedrze prowadzone są prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Zajęcia dydaktyczna obejmują takie przedmioty jak: podstawy marketingu, badania marketingowe, analizę rynku, zachowania podmiotów rynkowych, marketing relacji, international marketing, e-marketing and trend analysis. Zajęcia i dyplomy prowadzone są w języku polskim i angielskim. Oprócz poznawania nowych obszarów wiedzy, studenci nabywają umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami, które wykorzystywane są w praktyce gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: Dydaktyka