Katedra Finansów | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Finansów

Katedra Finansów została powołana Zarządzeniem JM Rektora, prof. dr hab. inż. Edmunda Wittbrodta, nr 9/96 z dnia 15 maja 1996 roku z mocą obowiązującą od 1 października 1996 roku. Na stanowisko pierwszego kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. Henryk Zalewski. Pan Profesor przyjął na siebie zadanie stworzenia zespołu, przygotowanego do realizowania programu naukowo-dydaktycznego Wydziału w zakresie przedmiotów finansowych. W 2001 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, upłynął okres kierowania Katedrą przez Pana profesora Henryka Zalewskiego. Nowym kierownikiem został Pan prof. dr hab. Jan Komorowski, który sprawował to stanowisko pięć lat. Od 2006 roku Katedrą Finansów przewodziła Pani dr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. PG. Wraz z początkiem roku akademickiego 2010/2011 nastąpiły zmiany struktury organizacyjnej Wydziału, w wyniku których nastąpiło połączenie Katedry Finansów z częścią Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem (Zakładem Analizy Ekonomicznej). Nowa jednostka przyjęła nazwę Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów a kierował nią z sukcesem Pan prof. dr hab. Franciszek Bławat. Od początku roku akademickiego 2016/2017 stery przejął dr hab. Błażej Prusak, prof. PG. Na początku roku akademickiego 2019/2020 nastąpił powrót do pierwotnej nazwy jednostki, tzn. Katedry Finansów.  
Obecnie Katedra zatrudnia:

 • 8 profesorów uczelni,
 • 6 adiunktów,
 • 2 asystentów.

Praca naukowo badawcza koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie ekonomicznej,
 • wykorzystanie logiki rozmytej w ekonomii,
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach ekonomicznych,
 • trajektoria upadłości przedsiębiorstw,
 • instytucjonalna infrastruktura upadłości,
 • modele prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością,
 • transgraniczne upadłości przedsiębiorstw,
 • analiza efektywności postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych,
 • ocena trafności rekomendacji giełdowych,
 • nadzór korporacyjny,
 • rynek kapitałowy a wzrost gospodarczy,
 • transparentność rynku kapitałowego,
 • wskaźniki finansowe a cena akcji,
 • analiza wskaźnikowa przedsiębiorstw,
 • sektorowe wartości rekomendowane wskaźników finansowych przedsiębiorstw,
 • zależność pomiędzy wartością wskaźników finansowych przedsiębiorstw  a ich celem, wielkością, rentownością, czy  stanem koniunktury gospodarczej,
 • produkty finansowe,
 • nowoczesne środki płatnicze,
 • perspektywy transakcji finansowych w koncepcji Smart City,
 • operacje wykupu własnych akcji przez spółki,
 • jawność i przejrzystość finansów publicznych, w tym finansów samorządowych,
 • zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych,
 • zarządzanie finansami publicznymi, w tym finansami samorządowymi,
 • policy mix – koordynacja polityki fiskalnej i polityki monetarnej,
 • ekonomika (efektywność) ochrony zdrowia,
 • efektywność poboru podatków/koszt poboru podatków,
 • ulgi i zwolnienia podatkowe jako element stymulacyjnej funkcji podatków,
 • ulgi i zwolnienia podatkowe na badania i rozwój oraz nowe technologie,
 • wpływ podatków na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • udział płacy w dochodzie narodowym,
 • regulacja i deregulacja polskiego rynku pracy,
 • wyzwania wobec polskiego rynku pracy,
 • flexicurity,
 • polityka i strategia finansowa przedsiębiorstw,
 • problemy finansowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem struktury kapitałowej oraz dźwigni finansowej,
 • zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw,
 • doskonalenie procesów zarządzania finansami,
 • ryzyko finansowe przedsiębiorstw w kontekście zmieniającej się koniunktury gospodarczej,
 • finansowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych,
 • finanse starzejącego się społeczeństwa,
 • świadomość finansowa podmiotów na rynku,
 • funkcjonowanie rynków finansowych w kontekście zmieniającego się otoczenia,
 • funkcjonowania systemów bankowych w Polsce i zagranicą,
 • współdziałania banku i przedsiębiorstwa w procesie kredytowania,
 • ryzyko i regulacje ostrożnościowe w polskim systemie bankowym,
 • analiza ekonomiczna i audyt w bankach,
 • zarządzanie różnymi formami ryzyka w banku komercyjnym,
 • procesy rozwoju i współzależności rynków finansowych w gospodarce,
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa,
 • cykle koniunkturalne w systemie bankowym,
 • przemiany w bankowości krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • transformacja gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego,
 • sytuacja ekonomiczna na Bałkanach,
 • rola sektora kultury w gospodarce i jego transformacja w Polsce,
 • alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • analiza portfelowa,
 • funkcjonowania inwestycji alternatywnych,
 • hedoniczne indeksy cen,
 • metody oceny inwestycji tradycyjnych i alternatywnych,
 • wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę organizatora,
 • prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • podatkowe otoczenie biznesu,
 • rachunkowość podmiotów gospodarczych.

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

 • Analiza finansowa,
 • Analiza techniczna i fundamentalna,
 • Bank komercyjny, jego organizacja i zarządzanie,
 • Bankowość,
 • Bankowość europejska,
 • Controlling finansowy procesów technologicznych,
 • Corporate finance,
 • Ekonomika transportu,
 • Europejski system bankowy,
 • Financial analysis of business,
 • Finanse,
 • Finanse instytucji międzynarodowych,
 • Finanse międzynarodowe,
 • Finanse organizacji gospodarczych,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Finanse publiczne,
 • Finanse Unii Europejskiej,
 • Fundamentals of Financial Management,
 • Giełdy towarowe,
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego,
 • Instrumenty finansowe rynku kapitałowego,
 • International finance,
 • International Financial Management,
 • Kontrola funduszy Unii Europejskiej,
 • Księgowość komputerowa,
 • Matematyka finansowa,
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,
 • Mierniki oceny efektywności biznesu,
 • Międzynarodowe prawo podatkowe,
 • Modele ubezpieczeń zdrowotnych w Europie,
 • Modelowanie upadłości firm,
 • Niematerialna wartość firmy,
 • Nowoczesne techniki w zarządzaniu finansami,
 • Opodatkowanie działalności gospodarczej,
 • Planowanie finansowe i budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Podatki i opłaty publiczne,
 • Podstawy analizy ekonomicznej,
 • Polityka i strategia finansowa przedsiębiorstwa,
 • Polityka podatkowa przedsiębiorstw,
 • Polskie prawo podatkowe,
 • Programy i fundusze Unii Europejskiej,
 • Prowadzenie działalności komputerowej,
 • Rachunek kosztów,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość podatkowa,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rynek finansowy Unii Europejskiej,
 • Rynki finansowe,
 • Zarządzanie finansami gospodarki morskiej,
 • Zarządzanie finansami gospodarstw domowych,
 • Zarządzanie finansami korporacji,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym w banku komercyjnym.

Korespondencję przyjmuje i wydaje
Sekretariat Katedry Finansów

pokój 307
tel. 58 347 24 46