Katedra Finansów została powołana Zarządzeniem JM Rektora Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Edmunda Wittbrodta, nr 9/96 z dnia 15 maja 1996 roku z mocą obowiązującą od 1 października 1996 roku. Na stanowisko pierwszego kierownika Katedry powołany został prof. dr hab. Henryk Zalewski. Pan Profesor przyjął na siebie zadanie stworzenia zespołu, przygotowanego do realizowania programu naukowo-dydaktycznego Wydziału w zakresie przedmiotów finansowych. W tym czasie Katedra była zapraszana i aktywnie uczestniczyła w konferencjach Katedr Finansów uczelni ekonomicznych oraz w innych gremiach naukowo-dydaktycznych.

W 2001 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, upłynął okres kierowania Katedrą przez Pana Profesora Henryka Zalewskiego. Nowym kierownikiem został Pan prof. dr hab. Jan Komorowski, który sprawował to stanowisko pięć lat, dalej kontynuując prace Profesora Henryka Zalewskiego. Od 2006 roku Katedrą Finansów przewodziła Pani dr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. PG. Wraz z początkiem roku akademickiego 2010/2011 nastąpiły zmiany struktury organizacyjnej Wydziału, w wyniku których nastąpiło połączenie Katedry Finansów z częścią Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem (Zakładem Analizy Ekonomicznej). Nowa jednostka przyjęła nazwę Katedry Analizy Ekonomicznej i Finansów a kierował nią z sukcesem Pan prof. dr hab. Franciszek Bławat. Od początku roku akademickiego 2016/2017 stery przejął dr hab. Błażej Prusak, prof. PG. Na początku roku akademickiego 2019/2020 nastąpił powrót do pierwotnej nazwy jednostki, tzn. Katedry Finansów.  1 października 2023 roku, w ramach Katedry Finansów został wyodrębniony Zakład Gospodarki i Finansów Cyfrowych, którego kierownikiem jest dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. PG.   

Zespół

W Katedrze Finansów pracuje obecnie: 8 profesorów uczelni, 7 adiunktów i 3 doktorantów. Zespół specjalizuje się w różnych zagadnieniach z obszaru finansów i rachunkowości. Angażuje się zarówno w projekty naukowe, jak i dydaktyczne.  Bierze udział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych. Zespół podejmuje udane próby łączenia teorii z praktyką gospodarczą.

Więcej informacji na stronie: Zespół

Nauka

Tematyka badań naukowych realizowanych w Katedrze Finansów obejmuje m.in:

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizach ekonomicznych,
 • prognozowanie ryzyka upadłości przedsiębiorstw i osób fizycznych,
 • problemy finansowania przedsiębiorstw i kształtowania struktury kapitałowej,
 • zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw,
 • badanie zatorów płatniczych w Polsce i na świecie,
 • zagadnienia z zakresu wartości płynności finansowej,
 • funkcjonowanie rynków finansowych w kontekście zmieniającego się otoczenia,
 • badanie funkcjonowania inwestycji alternatywnych,
 • problemy z zakresu finansów publicznych, w tym finansów samorządowych
 • wpływ podatków, ulg i zwolnień na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • finansowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych,
 • przemiany w bankowości krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • ekonomikę (efektywność) ochrony zdrowia,
 • wyzwania wobec polskiego rynku pracy,
 • świadomość finansowa podmiotów na rynku,
 • wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę organizatora.
 • gospodarka cyfrowa i jej wpływ na przemiany cywilizacyjne,
 • perspektywy rozwoju cyfrowych systemów płatności,
 • sektor Fintech w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na stronie: Nauka

Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na kierunkach Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Zarządzanie, Zarządzanie Inżynierskie, Inżynieria Danych i prowadzi prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie w języku polskim oraz angielskim. Oprócz poznawania nowych obszarów wiedzy, studenci nabywają umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami, które wykorzystywane są w praktyce gospodarczej.

Więcej informacji na stronie: Dydaktyka


 

Powrót do strony Katedr