Nauka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Nauka

W Katedrze Finansów prowadzimy badania naukowe z różnych obszarów dotyczących finansów i rachunkowości. Oprócz tego realizowane są badania dotyczące funkcjonowania rynków pracy, efektywności procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ekonomii sportu, ekonomiki ochrony zdrowia, bankowości oraz podatkowego otoczenia biznesu.

Praca naukowo-badawcza koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie ekonomicznej,
 • wykorzystanie logiki rozmytej w ekonomii,
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach ekonomicznych,
 • trajektoria upadłości przedsiębiorstw,
 • instytucjonalna infrastruktura upadłości,
 • modele prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością,
 • transgraniczne upadłości przedsiębiorstw,
 • analiza efektywności postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych,
 • ocena trafności rekomendacji giełdowych,
 • rynek kapitałowy a wzrost gospodarczy,
 • transparentność rynku kapitałowego,
 • wskaźniki finansowe a cena akcji,
 • analiza wskaźnikowa przedsiębiorstw,
 • sektorowe wartości rekomendowane wskaźników finansowych przedsiębiorstw,
 • zależność pomiędzy wartością wskaźników finansowych przedsiębiorstw  a ich celem, wielkością, rentownością, czy  stanem koniunktury gospodarczej,
 • produkty finansowe,
 • nowoczesne środki płatnicze,
 • perspektywy transakcji finansowych w koncepcji Smart City,
 • innowacje finansowe,
 • gospodarka cyfrowa i jej wpływ na przemiany cywilizacyjne,
 • bankowość elektroniczna i mobilna w Polsce i na świecie,
 • perspektywy rozwoju cyfrowych systemów płatności,
 • sektor Fintech w Polsce i na świecie,
 • zarządzanie ryzykiem w gospodarce cyfrowej,
 • waluty cyfrowe i ich znaczenie dla gospodarki,
 • cyberbezpieczeństwo - szanse i zagrożenia,
 • metody ilościowe w analizie i prognozowaniu gospodarki cyfrowej
 • operacje wykupu własnych akcji przez spółki,
 • jawność i przejrzystość finansów publicznych, w tym finansów samorządowych,
 • zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych,
 • zarządzanie finansami publicznymi, w tym finansami samorządowymi,
 • policy mix – koordynacja polityki fiskalnej i polityki monetarnej,
 • ekonomika (efektywność) ochrony zdrowia,
 • efektywność poboru podatków/koszt poboru podatków,
 • ulgi i zwolnienia podatkowe jako element stymulacyjnej funkcji podatków,
 • ulgi i zwolnienia podatkowe na badania i rozwój oraz nowe technologie,
 • wpływ podatków na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • udział płacy w dochodzie narodowym,
 • regulacja i deregulacja polskiego rynku pracy,
 • wyzwania wobec polskiego rynku pracy,
 • flexicurity,
 • polityka i strategia finansowa przedsiębiorstw,
 • problemy finansowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem struktury kapitałowej oraz dźwigni finansowej,
 • zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw,
 • doskonalenie procesów zarządzania finansami,
 • ryzyko finansowe przedsiębiorstw w kontekście zmieniającej się koniunktury gospodarczej,
 • finansowe aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych,
 • finanse starzejącego się społeczeństwa,
 • świadomość finansowa podmiotów na rynku,
 • funkcjonowanie rynków finansowych w kontekście zmieniającego się otoczenia,
 • funkcjonowania systemów bankowych w Polsce i zagranicą,
 • współdziałania banku i przedsiębiorstwa w procesie kredytowania,
 • ryzyko i regulacje ostrożnościowe w polskim systemie bankowym,
 • analiza ekonomiczna i audyt w bankach,
 • zarządzanie różnymi formami ryzyka w banku komercyjnym,
 • procesy rozwoju i współzależności rynków finansowych w gospodarce,
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa,
 • cykle koniunkturalne w systemie bankowym,
 • przemiany w bankowości krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • transformacja gospodarcza, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego,
 • sytuacja ekonomiczna na Bałkanach,
 • rola sektora kultury w gospodarce i jego transformacja w Polsce,
 • alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • analiza portfelowa,
 • funkcjonowania inwestycji alternatywnych,
 • hedoniczne indeksy cen,
 • metody oceny inwestycji tradycyjnych i alternatywnych,
 • wpływ wielkoformatowych imprez sportowych na gospodarkę organizatora,
 • prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • podatkowe otoczenie biznesu,
 • rachunkowość podmiotów gospodarczych.

Lista publikacji naukowych

Sekretariat Katedry

mgr Aleksandra Todorowicz

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 46

aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl