Nauka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Nauka

Z uwagi na rozpiętość zainteresowań członków katedry, zainteresowania naukowe idą w kilku dość różnych, choć wychodzących z tego samego spekulatywno-teoretycznego rdzenia, kierunkach. Wyodrębnić możemy trzy zasadnicze pola badawcze.

Historia filozofii, fenomenologia, neokantyzm

Pierwszym takim podstawowym obszarem pozostaje klasycznie rozumiana filozofia, przede wszystkim obszaru niemieckojęzycznego (idealizm niemiecki, neokantyzm, fenomenologia, hermeneutyka), przy czym działalność naukowa obejmuje nie tylko publikację monografii czy artykułów w renomowanych czasopismach, ale również tłumaczenia ważnych dzieł z języka niemieckiego. W obrębie tego obszaru badawczego prowadzone są również badania nad etyką biznesu i społeczną odpowiedzialności biznesu, logiki, epistemologii, jak i zagadnieniami filozofii nauki oraz filozofii techniki.

Filozofia społeczne i polityczna

Drugim obszarem zainteresowania katedry jest rozumiana szeroko filozofia społeczna i polityczna. Obejmuje ona zagadnienia woli politycznej, umowy społecznej, ideologii i mitu politycznego, psychoanalizy oraz kwestii rozwijanych przez epistemologię społeczno-historyczną (przy czym źródłem inspiracji jest nie tylko dominująca obecnie tradycja analityczno-anglosaska, ale również tzw.  tradycja „kontynentalna”, kontynuująca klasyczną i nieklasyczną socjologię wiedzy, współczesną hermeneutykę pogadamerowską i – rozwijaną zwłaszcza w tzw. środowisku poznańskim – epistemologię i metodologię historii). Dużą uwagę katedra przywiązuje do analizy zagadnień rozwijanych w ramach tzw. poheglowskiej filozofii społecznej (problem uniwersalizacji relacji uznania), jak i badań rozwijanych w ramach krytycznej teorii społecznej (Horkheimer, Adorno, Habermas, Honneth, Jaeggi) oraz porównawczej analizy systemów politycznych, kultur i cywilizacji w oparciu o dorobek naukowy i konceptualizacje Braudela, Eliasa i Eisenstadta. Badania nad dynamiką przemian cywilizacyjnych prowadzone są m.in. w celu wyodrębnienia i doprecyzowania differentia specifica cywilizacji (vel kultury) europejskiej na tle innych ognisk cywilizacyjnych.

Ekonomia polityczna, sprawiedliwość dystrybutywna i globalne przemiany kapitalizmu

Trzeci ważny obszar badawczy obejmuje refleksję interdyscyplinarną, analizującą procesy wzajemnych uwarunkowań i sprzężeń zwrotnych na linii gospodarka-społeczeństwo-polityka-kultura. Szczególną wagę przywiązuje się do szeroko rozumianej ekonomii politycznej, tj. myślenia o procesach i zjawiskach ekonomicznych wraz z kształtującymi je i kształtowanymi przez nie siłami społecznymi. Tak rozumiana ekonomia polityczna obejmuje nie tylko zagadnienia analizowane w paradygmacie międzynarodowej ekonomii politycznej (IPE), teorii systemów-światów czy tzw. ekonomii instytucjonalnej, ale również szereg zagadnień szczegółowych typu: istota postindustrializmu i przemiany rynku pracy, dynamika kształtowania się nierówności (nierówności ekonomiczne, nierówności dostępu, nierówności szans życiowych itd.), polityczno-społeczne konsekwencje finansjeryzacji przedsiębiorstw, ekonomiczno-społeczne i polityczne konsekwencje tzw. transformacji cyfrowej oraz „kapitalizmu platform” (kapitalizmu, w którym gospodarka cyfrowa staje się podstawową infrastrukturą gospodarki) oraz współczesne wyzwania gospodarcze wynikające z czwartej rewolucji przemysłowej (SI, algorytmizacja i danetyzacja rzeczywistości, bezrobocie technologiczne). Prowadzone badania zahaczają również o tzw. libidynalną ekonomię polityczną, czyli badanie relacji między współczesnym kapitalizmem cyfrowym i semiokapitalizmem a strukturą popędowo-pragnieniową i emocjami (Illouz, Dean, Byung Chul Han).

Obok ekonomii politycznej członkowie katedry żywo interesują się również zagadnieniami metodologii ekonomii, heterodoksją ekonomiczną (przede wszystkim tradycją radykalną, ekologiczną oraz instytucjonalną) oraz antropologią ekonomii (Sahlins, Groeber), czynnie uczestnicząc w międzynarodowym projekcie „Rethinking Economics”. Bardzo istotnym obszarem badawczym pozostaje zagadnienie sprawiedliwości dystrybutywnej (Rawls, Dworkin, Sen, van Parijs) i wyzysku (Roemer). Podejmowane są również próby włączenia do ogólnej refleksji z pogranicza ekonomii, socjologii i politologii zagadnień geostrategicznych oraz geopolitycznych, z uwagi na pogłębiający się kryzys klimatyczny, kontestowanie „Pax Americana” przez niektórych liczących się aktorów międzynarodowych i budowanie przez nich autonomii gospodarczo-strategicznej (Chiny, Indie, Brazylia, Rosja), rysujące się procesy decouplingu i deglobalizacji oraz przyspieszającego globalnego „wyścigu po surowce”, Prowadzonym badaniom z tego zakresu towarzyszy intensywna praca translatorska.

Spis publikacji