§ I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników I Konferencji Kół Naukowych Metod Ilościowych „Data Analytics Meeting”, której Organizatorem jest Katedra Statystyki i Ekonometrii oraz Studenckie Koła Naukowe: Data Science Club i Koło Naukowe Analiz Społeczno-Gospodarczych ECONOPTICS, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji
  i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Konferencji towarzyszą warsztaty, których tematyka publikowana jest na stronie Konferencji. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń (ustalana na podstawie daty i godziny nadesłania Formularza Zgłoszeniowego).
 4. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  • Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez Formularz Zgłoszeniowy, dostępny online na stronie internetowej Konferencji.
  • Potwierdzenie udziału: potwierdzenie wysyłane przez Organizatora Konferencji
   w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
  • Strona internetowa Konferencji

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału w Konferencji poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Uczestnik ma prawo dokonać zmiany danych, które zapisał w Formularzu Zgłoszeniowym poprzez zgłoszenie takiej zmiany drogą elektroniczną na adres dam.zie@pg.edu.pl .
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do Formularza Zgłoszeniowego błędnych danych przez Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania imion, nazwisk oraz afiliacji wraz ze stopniami naukowymi osób biorących udział w Konferencji w celach promocji Konferencji.
 6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji związanej z Konferencją.
 7. Po dokonaniu rejestracji drogą elektroniczną Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość kwalifikacji nadesłanych abstraktów do wystąpienia z referatem lub do sesji posterowej.
 9. Terminy nadsyłania abstraktów do wystąpień ustnych oraz posterowych publikowane są na stronie Konferencji.
 10. Rejestracja udziału zostaje zamknięta w terminie ogłoszonym na stronie Konferencji lub po osiągnięciu limitu miejsc (60 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ III Płatności

 1. Udział w konferencji wiąże się z opłatą 50zł.
 2. Udział  w Konferencji obejmuje:
  • uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji;
  • przerwy kawowe;
  • catering;
  • materiały konferencyjne;
  • udział w  warsztatach – patrz  § I pkt. 3 ( liczba miejsc jest ograniczona - wymagana rejestracja).

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji w każdym terminie po przesłaniu informacji o rezygnacji z podaniem konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty konferencyjnej. Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dam.zie@pg.edu.pl
 2. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 3. Rezygnacja z Konferencji nie wiąże się z żadnymi kosztami dla uczestnika w przypadku rezygnacji do 12.04.2024 - uczestnik otrzymuje wtedy zwrot opłaty konferencyjnej. Jeśli uczestnik zrezygnuje po tym terminie, opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.                               

§ V Ochrona danych osobowych i odpowiedzialność Uczestników

 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w zakresie niezbędnym do obsługi
  i rozliczenia Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Podczas Konferencji i warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konferencji.

§ VI Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.01.2024 r.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie trzech dni od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej Konferencji.