Nauka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Nauka

Nasz zespół, wykorzystując metody ilościowe, prowadzi badania najbardziej aktualnych problemów ekonomicznych. Nasze badania obejmują szeroki zakres zagadnień, od zastosowania taksonomii i statystyki po modelowanie szeregów czasowych, danych panelowych i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Interesują nas między innymi takie zagadnienia jak zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna, szara strefa i praca nieformalna, wykluczenie cyfrowe oraz ryzyko kredytowe.

Obszary badawcze

Metody taksonomiczne:
 • autorskie propozycje taksonomicznych mierników rozwoju;
 • problem budowy taksonomicznego miernika rozwoju, w tym zagadnienie ustalania wag dla zmiennych diagnostycznych;
 • zastosowanie narzędzi taksonomicznych do wybranych problemów ekonomicznych;
 • wielowymiarowa analiza porównawcza obiektów ekonomicznych.
Metody statystyki:
 • badanie rozkładów dochodów ludności i dobrobytu;
 • badanie rozkładów płac;
 • badanie oszczędności gospodarstw domowych;
 • badanie poziomu ubóstwa.
Metody ekonometrii:
 • analiza nierówności dochodowych;
 • analiza konwergencja gospodarczej i społecznej;
 • analiza wpływu wybranych determinant na wzrost gospodarczych;
 • analiza procesów produkcji;
 • analiza kosztów pracy, płac, zatrudnienia i bezrobocia;
 • analiza popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego;
 • analiza dochodów, wydatków i oszczędności ludności;
Metody ekonometrii finansowej:
 • modelowanie cen instrumentów finansowych rynku kapitałowego;
 • badanie zmienności na rynkach finansowych;
 • analiza ryzyka rynkowego;
 • analiza scoringowa w działalności bankowej;
 • analiza portfelowa.
Metody ekonometrii i statystyki przestrzennej:
 • badanie zależności przestrzennych oraz ich uwzględnienie w badaniach ekonomicznych;
 • zastosowanie modeli przestrzennych i przestrzenno-czasowych do modelowania zjawisk społeczno-gospodarczych.
Metody Data Mining:
 • zastosowanie sieci neuronowych do wybranych problemów ekonomicznych;
 • uczenie maszynowe w analizie danych;
 • zastosowanie metod chaosu deterministycznego

Lista publikacji naukowych