Podsumowanie spotkania międzynarodowego w projekcie Newcomers@Work | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-26

Podsumowanie spotkania międzynarodowego w projekcie Newcomers@Work

Goście
W dniach 19-21 lutego 2024 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG odbyło się międzynarodowe spotkanie szkoleniowo-warsztatowe (short-term joint staff training event) w ramach projektu Newcomers@Work: Zwiększanie zatrudnialności młodych uchodźców oraz migrantów, którzy nie pracują, nie uczą się, nie studiują i nie dokształcają się (Newcomers@Work: Strengthening the Employability of Young Refugee and Migrant NEETs).

Ruchy migracyjne zawsze były częścią europejskiej tożsamości - zarówno jeżeli chodzi o imigrację, jak i emigrację. Szczególnie jednak w ostatnim czasie, zwłaszcza w latach 2010-2023, zaobserwowaliśmy zwiększoną presję migracyjną, wynikającą z nasilających się konfliktów o charakterze zbrojnym (konflikty na Bliskim Wschodzie, rosyjska agresja na Ukrainę), jak i nasilającymi się kryzysami humanitarnymi (np. w Afryce Północnej). Także zmiany polityczne (np. Brexit) oraz społeczne (pandemia Covid-19 i upowszechnianie się pracy zdalnej), miały bardzo silny wpływ na zmiany kierunków i intensywność migracji w UE.

Migranci, a szczególnie nowo przybywający do krajów docelowych napotykają liczne bariery integracji. Mają one nie tylko charakter językowy, czy kulturowy, ale także dotyczą uznawalności kwalifikacji, braku umiejętności wymaganych przez pracodawców (w tym związanych z poszukiwaniem pracy), braku odpowiedniego doświadczenia zawodowego, czy też brakiem sieci wsparcia oraz praktykami dyskryminacyjnymi. W szczególnie trudnej sytuacji często znajdują się młodzi migranci, dla których wykluczenie z życia społecznego, edukacji i pracy często staje się drogą bez powrotu.

Celem projektu jest więc włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji nowo przybyłych młodych osób z grupy NEET w wieku 18-25 lat ze środowisk uchodźczych lub migracyjnych poprzez poprawę ich zdolności do znalezienia i utrzymania zatrudnienia. W ramach projektu realizowanego od listopada 2022 do października 2025 r. podejmowane są działania o charakterze badawczym, szkoleniowym i upowszechniającym. Wydarzenie w Gdańsku było ważnym krokiem milowym projektu. Celem spotkania było bowiem przedstawienie wyników dotychczasowych osiągnięć projektu Newcomers@Work, w tym przede wszystkim raportów krajowych – obejmujących badania prowadzone wśród młodych migrantów oraz osób pracujących z młodzieżą z tej grupy – oraz przygotowanego dla tych grup programu szkoleniowego, obejmującego narzędzia dostosowane do potrzeb tej grupy.

W spotkaniu wzięło udział ponad 45 osób z sześciu krajów projektu: Polski, Grecji, Włoch, Portugalii, Luxemburga i Rumunii. Poza przedstawicielami Partnerów projektu, w szkoleniach i warsztatach udział wzięły osoby pracujące z młodymi migrantami: edukatorzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, wolontariusze zarówno z krajów partnerskich jak i z Polski. Szczególnie cieszy liczny udział przedstawicieli organizacji działających na terenie trójmiasta w tym między innymi: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Centrum Migrantów i Uchodźców w Gdańsku, European Solidarity Corps, Fundacja LWF w Polsce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdynii, Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. Dzięki tak dużej różnorodności wymiana doświadczeń i dobrych praktyk była szczególnie owocna a wnioski ze wspólnych dyskusji  pozwalają na udoskonalanie  praktycznych narzędzi przygotowywanych w projekcie, uwzgledniających specyfikę krajów partnerskich i problematykę  emigracyjną.

W trakcie spotkania uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, pozwalającymi na dalsze udoskonalenie narzędzi przygotowywanych w projekcie. Poprzez udział w dyskusjach i warsztatach zostali zaangażowani w proces współtworzenia programu szkoleniowego Newcomers@Work.

Ostatniego dni uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie po wystawie stałej oprowadzał i w niezwykły sposób opowiadał, jej twórca dr Łukasz Podlaszewski a programy działań edukacyjnych i integracyjnych prowadzonych dla migrantów przez pracowników Muzeum przedstawiła Pani Anna Bagińska.  

Projekt koordynowany jest przez WZiE PG, a jego kierownikiem jest dr hab. Łukasz Sienkiewicz, prof. PG, pracujący w Katedrze Przedsiębiorczości. W projekt zaangażowana jest również dr Katarzyna Stankiewicz z tej samej Katedry.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej projektu oraz na profilu FB.

Fotorelacja

93 wyświetleń