Maciej Beręsewicz

Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej UE Poznań.

Biogram
dr, absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP). Obronił doktorat w 2016 roku i od tego czasu pracuje w Katedrze Statystyki UEP. Jest również zatrudniony w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu gdzie łączy teorię z praktyką. Jego głównym zainteresowaniem jest problematyka wykorzystania niestatystycznych źródeł danych na potrzeby statystyki publicznej, a wyniki tych prac zostały opublikowane w szeregu uznanych międzynarodowych czasopismach. Aktualnie kieruje grantem NCN OPUS 20 poświęconym estymacji liczby oraz charakterystyk cudzoziemców w Polsce na podstawie danych administracyjnych oraz big data. W przeszłości organizował krajowe oraz międzynarodowe konferencje użytkowników R oraz współtworzył grupę użytkowników R w Poznaniu (PAZUR).

Mateusz Jankiewicz

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Toruń.

Biogram
dr, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zastosowaniem narzędzi współczesnej statystyki i ekonometrii przestrzennej w badaniach ekonomicznych, koncentrując swoje zainteresowania wokół metod modelowania struktury procesów ekonomicznych oraz zależności między nimi w aspekcie przestrzennym i przestrzenno-czasowym. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu modelowania zależności makroekonomicznych z uwzględnieniem interakcji pomiędzy sąsiadującymi jednostkami terytorialnymi.