Parametryzacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Jednostki naukowe, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, wskazane w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.), podlegają kompleksowej ocenie, na podstawie której przyznawana jest im kategoria naukowa. Jakość działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej poszczególnych instytucji podlega ewaluacji, dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Podstawowym zadaniem KEJN jest dokonanie oceny w poniższych obszarach, w odniesieniu do standardów międzynarodowych:

1. osiągnięcia naukowe i twórcze;

2. potencjał naukowy;

3. materialne efekty działalności naukowej;

4. pozostałe efekty działalności naukowej.

W wyniku oceny, Minister w drodze decyzji przyznaje jednostkom naukowym następujące kategorie naukowe: A+ - poziom wiodący; A - poziom bardzo dobry; B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki; C - poziom niezadowalający.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w roku 2017 otrzymał kategorię A w ocenie parametrycznej.

Więcej o parametryzacji MEiN