Cel

Centrum Transformacji Ekonomicznej, Społecznej i Technologicznej (C-TEST) stanowi interdyscyplinarny hub współpracy naukowców z praktykami służący inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych, a w konsekwencji - upowszechnianiu wiedzy opartej na wynikach badań naukowych.

Centrum podejmuje interdyscyplinarne zagadnienia badawcze w obszarze wzajemnego i wielotorowego oddziaływania nowych technologii, gospodarek, społeczeństwa oraz funkcjonowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego.

Oferta

Centrum TEST realizuje interdyscyplinarne badania i projekty naukowe oraz wdrożeniowe, poprzez łączenie wiedzy z różnych dyscyplin nauki, w tym współpracę z naukowcami w ramach WZiE oraz innych wydziałów PG. Pozwala to na uzyskanie efektów synergii dzięki połączeniu wiedzy w zakresie najnowszych trendów technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Dzięki temu możliwe jest opracowanie kompleksowych i przekrojowych projektów, operujących na granicach znanej wiedzy, generujących wnioski teorio-poznawcze, oraz aplikacyjne.

Podejmujemy badania i projekty między innymi w zakresie:

  • Transformacji rynku pracy i modeli pracy,
  • Digitalizacji przedsiębiorstw i gospodarki cyfrowej,
  • Sztucznej inteligencji i algorytmizacji w zarządzaniu,
  • Różnorodności i inkluzywności,
  • Zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej,
  • Kompetencji i zawodów przyszłości.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie realizacji projektów od fazy koncepcyjnej do wdrożenia rozwiązania.

Współpraca

Działalność C-TEST opiera się na współpracy biznesowej z przedstawicielami otoczenia gospodarczego (w tym przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego) w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych i projektów badawczo-wdrożeniowych.

Obszary tematyczne

Transformacja rynku pracy i modeli pracy

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne zmiany gospodarcze, w tym na rynku pracy, wynikające z trendów technologicznych (digitalizacja, automatyzacja, algorytmizacja, itp.) oraz społecznych (zmiany demograficzne i pokoleniowe, migracje, wartości, itp.) Procesy te powodują nie tylko zmiany w pożądanej strukturze kwalifikacyjno-zawodowej (pojawianie się nowych zawodów, zmiany w treści pracy, czy tzw. kompetencje przyszłości), ale także prowadzą do pojawiania się i upowszechniania nowych form pracy (np. praca przez platformy, praca zdalna i hybrydowa, itp.). W związku z tym w ramach obszaru tematycznego podejmowane są badania w zakresie wpływu zmian technologicznych, ekonomicznych i społecznych na rynek pracy oraz formy i modele wykonywania pracy.

Digitalizacja przedsiębiorstw i gospodarka cyfrowa

Digitalizacja przedsiębiorstw prowadzi do powszechnego wykorzystanie technologii cyfrowych w przekształcaniu modeli biznesowych, oferowania innowacyjnych produktów oraz w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem. Proces ten pozwala na tworzenie nowych form i źródeł tworzenia wartości. Transformacja cyfrowa jest procesem pełnym wyzwań, w których potrzebne jest efektywne wspieranie przedsiębiorstw. Również procesy digitalizacji gospodarki postępują dynamicznie. Obszarami zainteresowań Centrum są więc takie zagadnienia jak rewolucja cyfrowa, technologie przełomowe, gospodarka współdzielenia, czy digitalizacja w perspektywie zmian pokoleniowych.

Sztuczna inteligencja i algorytmizacja w zarządzaniu

Postęp technologiczny pozwala organizacjom wykorzystywać sztuczną inteligencję, która jednocześnie uczy się i rozwiązuje problemy w coraz bardziej skomplikowanych dziedzinach, często w kierunku autonomicznego zarządzania procesami biznesowymi. Prowadzi to coraz częściej do sytuacji, w których  samouczącym się algorytmom powierza się odpowiedzialność za podejmowanie i wykonywanie decyzji mających wpływ na organizację i pracowników. Skutkiem tego jest nie tylko przyspieszenie i większa trafność decyzji, ale także wyzwania w zakresie możliwych błędów decyzyjnych (np. stronniczości, ukrytych w algorytmach stereotypów, nieobiektywności), czy problemów etycznych. Badania w tym zakresie pozwalają na projektowanie rozwiązań o innowacyjnym charakterze, wspierających zarządzanie oparte na dowodach.

Różnorodność i inkluzywność

Problematyka różnorodności na rynku pracy i w przedsiębiorstwach w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu. Coraz więcej firm kładzie nacisk na wyrównanie szans zatrudnienia i rozwoju oraz włączanie pracowników w procesy podejmowania decyzji i zarządzania. Zróżnicowanie pracowników we współczesnym miejscu pracy wykracza poza zmienne społeczno-demograficzne jak płeć, wiek, wyznanie, czy pochodzenie etniczne i rasowe. Różnorodność przejawia się również w takich obszarach jak styl kognitywny (neuroróżnorodność), światopogląd, styl życia, orientacja seksualna, niepełnosprawność, status rodziny oraz wielu innych. Podejmowane badania dotyczą wpływu różnorodności na wydajność zespołu, skutecznego zarządzania takim zespołem (w tym w zakresie efektywnego komunikowania się), w celu transformacji firmy w organizację różnorodną i inkluzywną.

Zrównoważony rozwój i transformacja energetyczna

Zrównoważony rozwój – a więc taki, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb – staje się obecnie wyzwaniem zarówno dla gospodarek, jak i funkcjonujących na rynku organizacji. Jest to zagadnienie wieloaspektowe, obejmujące zarówno wyzwania środowiskowe, społeczne, jak i gospodarcze. Jednym ze szczególnych obszarów zainteresowań badawczych Centrum jest transformacja energetyczna. Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii stało się bowiem wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wymaga poszukiwania źródeł, które będą w stanie zapewnić stabilny rozwój gospodarczy przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystaniu zasobów środowiska. Rozwój tej branży zależny jest od przygotowania i wdrożenia przejrzystych rozwiązań pozwalających na ocenę potencjału ekonomicznego zielonych inwestycji, dostępności kadr i kompetencji dla sektora oraz procedur i narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie.

Kompetencje i zawody przyszłości

Transformacja ekonomiczna, społeczna i technologiczna (w tym digitalizacja) w Polsce i na świece prowadzi do zmian w obszarze kompetencji i zawodów, pozwalających na pełne i całożyciowe uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Dla wielu osób oznacza to konieczność zdobywania nowych kompetencji czy przekwalifikowania, w celu zachowania lub poprawy własnej zatrudnialności i perspektyw rozwoju. Wybór właściwego kierunku rozwoju wymaga jednak posiadania ugruntowanej wiedzy na temat przyszłościowych kompetencji i zawodów. Obejmuje to kompetencje uniwersalne (w tym kompetencje cyfrowe i tzw. STEM), a także związane ze specyficznymi obszarami zawodowymi. Pozyskanie takich kompetencji wymaga uczenia się przez całe życie w różnych formach (edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego) oraz coraz częściej – wykorzystania nowoczesnych technologii w tym procesie.