Doskonałe wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej WZiE! | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-01

Doskonałe wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej WZiE!

kategorie
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dwie dyscypliny naukowe Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej: Nauki o Zarządzaniu i Jakości oraz Ekonomia i Finanse uzyskały kategorię „A” - jedną z najwyższych możliwych ocen. Obie dyscypliny zajęły czołowe miejsca w Polsce.

W ocenie uwzględnione zostały indywidualne osiągnięcia pracowników takie, jak publikacje i projekty badawcze oraz wpływ prowadzonych przez nich badań naukowych na gospodarkę i społeczeństwo.

Bardzo dziękujemy Pracownikom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie się do ewaluacji. Uzyskane wyniki to nasz wspólny sukces. Bardzo wysoka ocena jakości działalności jednostek naukowych ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju i prestiżu. Jest odzwierciedleniem wysokiego poziomu naukowego uzyskanego dzięki wzajemnemu wsparciu i pracy zespołowej. 

Tegoroczna ewaluacja pokazuje rosnący trend w jakości prowadzonych przez nas działań.

Procentowe wyniki dla wszystkich ocenianych dyscyplin w kraju kształtują się następująco: kategoria A+ - 5,68 proc., A - 28,21 proc., B+ - 50,83 proc, B - 12.14 proc., C - 3,14 proc.

Więcej o ewaluacji MEiN

Jednostki naukowe, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, podlegają kompleksowej ocenie, na podstawie której przyznawana jest im kategoria naukowa. 

Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C, od czego zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także wartość subwencji.

Do oceny brane są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie, a także osiągnięcia uczestników szkół doktorskich. W nowym modelu ewaluacji wprowadzono limit osiągnięć, jakie jeden pracownik może zgłosić do ewaluacji.

Wszystkie dyscypliny naukowe są oceniane w ramach trzech kryteriów. Mają one jednak inną wagę w przypadku różnych dyscyplin, co pozwala na  uwzględnienie specyfiki każdej z nich:

  • Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej - ocena poziomu naukowego dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów.
  • Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych - efekty finansowe ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne i krajowe. W kryterium bierze się pod uwagę również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów udowadniających wpływ prowadzonych badań na funkcjonowaniem administracji, ochrony zdrowia,  kultury itp. Przy ocenie tego kryterium bierze się pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.

Ewaluację przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki, która podejmuje uchwałę w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla ewaluowanych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Przyznanie kategorii odbywa się na podstawie algorytmu, który uwzględnia wagi przypisane poszczególnym kryteriom ewaluacji. Wagi te są zróżnicowane w zależności od dziedzin nauki. W zależności uzyskanego wyniku podmiot jest zaliczany do odpowiedniej kategorii naukowej, przy czym przyznawanie kategorii A+ wymaga przeprowadzenia dodatkowej oceny eksperckiej.

1219 wyświetleń