Projekt dotyczy relacji pomiędzy postępem technologicznym a produktywnością. Prace prowadzone w ramach projektu plasują się w takich obszarach badań ekonomicznych jak: ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze,  technologiczne aspekty wzrostu i rozwoju gospodarczego, relacje przemysłowe.

W projekcie chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu ostatnie przemiany techologiczne (rewolucja cyfrowa) przyczyniły się do zmian w globalnym rozkładzie produktywności i w relacjach typu lider-naśladowca?

Projekt ma na celu:  (1) opisanie dynamiki specjalizacji technologicznej, towarzyszącej wzrostowi gospodarczemu, w warunkach szybkiego rozwoju digitalizacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji (AI); oraz (2) empiryczne oszacowanie roli postępu w technologiach cyfrowych (w szczególności AI) w światowym rozkładzie produktywności.

Badania bazują na najnowszych osiągnięciach metodologicznych dotyczących pomiaru tempa zmian technologicznych. Uzupełnieniem są rozważania teoretyczne, wykorzystujące modele postępu technologicznego i wzrostu gospodarczego. Analiza empiryczna jest prowadzona na kilku poziomach (krajowym, regionalnym, sektorowym i mikroekonomicznym). Specjalizacja technologiczna i stopień zaangażowania w technologie cyfrowe mierzony jest przy użyciu danych handlowych, patentowych oraz mikroekonomicznych statystyk dot. zatrudnienia.

Projekt jest realizowany na Politechnice Gdańskiej, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz ośrodkami zagranicznymi (Niemcy, Włochy) - zakładka zespół

Opis popularnonaukowy projektu