eDOKUMENTY

Od 1 października 2023r. została zaktualizowana lista możliwych wniosków do złożenia w postaci eDokumentów. W przypadku funkcjonowania wniosku w formie eDokumentu, należy składać go wyłącznie poprzez system MojaPG->Student->Dokumenty->eDokumenty->Dodaj. Podania w wersji papierowej czy zeskanowanej nie będą przyjmowane.

Instrukcja dodawania eDokumentu:

https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5049376/eDokumenty+studenckie

Lista dostępnych eDokumentów:

 • Wniosek o indywidualny PLAN lub PROGRAM studiów - zasady przyznawania indywidualnej organizacji studiów również znajdziesz w zasadach wydziałowych: https://zie.pg.edu.pl/node/132/regulaminy/zasady-wydzialowe,
 • Karta tematu pracy dyplomowej licencjackiej, inżynierskiej/magisterskiej,
 • Wniosek o zmianę opiekuna / opiekuna i tematu pracy dyplomowej,
 • Wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej - możesz go złożyć w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu,
 • Wniosek o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej,
 • Wniosek urlopowy - urlop zdrowotny - jeśli chcesz złożyć wniosek o urlop zdrowotny dołącz zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie,
 • Wniosek urlopowy - inny (urlop dziekański, losowy, przerwa przed powtarzaniem, itp.) - jeśli chcesz złożyć wniosek o urlop dziekański, losowy, przed powtarzaniem semestru,   
 • Wniosek do Rektora o udzielenie urlopu długoterminowego (powyżej 1 roku),           
 • Wniosek o rejestrację na kolejny semestr - jeżeli masz dług przekraczający 12 punktów ECTS,
 • Wniosek o rejestrację po urlopie DZIEKAŃSKIM (urlop dziekański, losowy, przerwa przed powtarzaniem, itp.),    
 • Wniosek o rejestrację po urlopie ZDROWOTNYM - jeśli chcesz zgłosić powrót z urlopu (w przypadku urlopu zdrowotnego wraz z załączonym zaświadczeniem od lekarza),
 • Wniosek o rozłożenie opłat na raty - jeśli chcesz rozłożyć płatność na raty,
 • Wniosek do Rektora o umorzenie opłat,
 • Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów (w ramach Wydziału) - zapoznaj się z zasadami: https://pg.edu.pl/node/14760,
 • Wniosek o przeniesienie na inny Wydział i kierunek studiów - zapoznaj się z zasadami: https://pg.edu.pl/node/14760,
 • Wniosek o przywrócenie praw studenckich - jeśli po skreśleniu z listy studentów chcesz wrócić na studia, przy okazji zapoznaj się też z zasadami przywracania w prawach studenta obowiązującymi na wydziale: https://zie.pg.edu.pl/node/132/regulaminy/zasady-wydzialowe,
 • Wniosek ogólny do Dziekana - jeśli chcesz złożyć podanie w innej, nieuwzględnionej w eDokumentach sprawie,
 • Wniosek ogólny do Rektora
 • Wniosek o wydanie odpisu/dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim, i/lub odpisu/ dodatkowego odpisu suplementu ukończenia studiów w języku angielskim,    
 • Oświadczenie o zgodzie na odstąpienie od regulaminowego terminu powiadomienia o egzaminie dyplomowym.           

Ostateczna decyzja Dziekana będzie widoczna we wniosku mającym status "wypełniony".

ZAŚWIADCZENIA

Zachęcamy również do składania wniosków o Zaświadczenia w systemie mojaPG, w zakładce Złóż wniosek (MojaPG->Student->Dokumenty->Złóż wniosek).

Instrukcja składnia wniosków:

https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/5049423/Z+wniosek

Lista dostępnych Zaświadczeń:

 • Zaświadczenie dla celów legalizacji pobytu/wizy
 • Zaświadczenie do kredytu studenckiego
 • Zaświadczenie do Urzędu Skarbowego
 • Zaświadczenie do WKU
 • Zaświadczenie do ZUS i KRUS
 • Zaświadczenie ogólne
 • Zaświadczenie ogólne w języku angielskim
 • Zaświadczenie o odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Zaświadczenie o pobranych stypendiach
 • Zaświadczenie o przyjęciu za studia

O możliwości odbioru gotowego Zaświadczenia zostaniesz powiadomiony mailowo lub smsem (jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości sms). W niektórych przypadkach oczekiwanie na gotowy wniosek może się wydłużyć.

 • Aby odebrać Zaświadczenie osobiście należy umówić się na wizytę w Dziekanacie poprzez system nakiedy https://polgda.nakiedy.pl/site/?c%5b%5d=4427
 • Zaświadczenia wysyłamy również na adres mailowy w formie skanu (prosimy o dodanie komentarza podczas składania wniosku)

DOKUMENTY KPA

Informujemy, że w związku z zarządzeniem Rektora PG nr 39/2023 z 1 września 2023 r., od 1 października 2023 r. w postępowaniach administracyjnych dotyczących skreślania z listy studentów, do wnoszenia i doręczania pism używamy wyłącznie uczelnianego systemu Moja PG - moduł Dokumenty KPA.

Instrukcja dla Studentów:

https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/205488129/Sk+adanie+wniosk+w+zgodnych+z+KPA

Rezygnację ze studiów należy złożyć w formie eOświadczenia o rezygnacji ze studiów (Moja.PG->Dokumenty->Złóż wniosek->Dodaj).

WAŻNE!

 • Jeśli na twoim koncie w portalu moja.pg pojawi się eZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia możesz złożyć w ramach procedury KPA ePodanie w sprawie procesu skreślania w terminie 7 dni od daty odbioru.
 • Jeśli na twoim koncie w portalu moja.pg pojawi się eDecyzja o skreśleniu (nie dotyczy rezygnacji na podstawie oświadczenia studenta) - możesz złożyć w ramach procedury KPA eWniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (Student-Dokumenty-Złóż wniosek) w terminie 14 dni od daty odbioru.

Odbieranie dokumentacji KPA w aplikacji Student

https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/205586470/Dokumenty+KPA+-+odbieranie+dokumentacji+w+aplikacji+Student