Zasada 6 PRME I Dialog

Będziemy upowszechniać wiedzę związaną z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem.


Podobnie jak inne uczelnie, staramy się prowadzić ciągły dialog z interesariuszami wewnętrznymi, takimi jak pracownicy, studenci, związki zawodowe, a także zewnętrznymi, jak na przykład lokalni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, inne uczelnie, czy po prostu mieszkańcy naszego miasta. Dialog zakłada dwukierunkowość przekazu, a więc większość z przestawionych tutaj inicjatyw to wydarzenia i działania, w ramach których coś od siebie dajemy, ale jednocześnie otrzymujemy. 

Otwarte wydarzenia

Nasi w mediach