Informacje | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Informacje

Cel

Celem serii Gdańsk Tech Faculty of Management and Economics Working Papers (dalej: Gdańsk Tech FME WP) jest upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzony przez pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej(i/lub osób związanych z WZiE PG). Gdańsk Tech FME WP Series A obejmują prace z zakresu ekonomii, zarządzania i statystki.

Indeksacja

Seria Gdańsk Tech FME WP Series A jest indeksowana przez następujące bazy:

Wskazówki dla autorów

 • W ramach serii Gdańsk Tech Faculty of Management and Economics Working Papers (dalej: Gdańsk Tech FME WP) Autorzy mogą publikować wyniki autorskich badań naukowych (‘research in progress') przed zgłoszeniem ich do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, książkach itp. Tym samym Gdańsk Tech FME WP to tzw. ‘pre-print (definicje czym jest preprint wg Sherpa, wg Elsevier) i mogą być kierowane do recenzji/publikacji w innych seriach wydawniczych (więcej na ten temat poniżej).
 • Gdańsk Tech FME WP mogą być cytowane, stąd też prace zawierające jedynie wstępne i niekompletne wyniki badań nie powinny być zgłaszane.
 • Zgłaszającymi Autorami mogą być pracownicy WZiE i/lub osoby z nim związane – np. uczestnicy projektów badawczych prowadzonych we współpracy z WZiE, uczestnicy konferencji organizowanych przez wydział itp.
 • Zakres tematyczny Gdańsk Tech FME WP Series A: ekonomia, zarządzanie, statystyka. Nie ma preferencji co do konkretnego obszaru badań w tym zakresie (akceptowane są prace obejmujące zakresem wszystkie kody JEL, zarówno opracowania teoretyczne, jak i empiryczne).
 • W ramach serii publikowane są artykuły w języku angielskim.
 • Gdańsk Tech FME WP nie są recenzowane, ani nie mają punktów MNiSW, są jednak indeksowane przez narzędzia bibliometryczne, które umożliwiają generowanie cytowań (patrz Indeksacja)

Odpowiedzialność autorów i prawa autorskie

 • Każdy Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść, formę, poprawność językową i stylistyczną zgłaszanego tekstu (ze świadomością, że pełnotekstowa wersja PDF każdego zgłoszonego Gdańsk Tech FME WP będzie ogólnodostępna na stronach WZiE PG (http://www.zie.pg.gda.pl/working-papers oraz indeksowana przez wybrane bazy).
 • Zgłoszenie tekstu do serii Gdańsk Tech FME WP jest tożsame z deklaracją Autora/Autorów, że praca naukowa powstała przy zachowaniu zasad poprawności i rzetelności naukowej zgodnie z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego i wszelka odpowiedzialność wynikająca z obowiązku poszanowania praw autorskich spoczywa na Autorze/Autorach.
 • Prace opublikowane w serii Gdańsk Tech FME WP są opatrzone klauzulą dot. ochrony praw autorskich i będą publikowane na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (podsumowanie , pełna treść licencji )
 • Zasadniczo artykuły opublikowane jako preprint Gdańsk Tech FME WP mogą być w drugiej kolejności zgłaszane do recenzowanych czasopism, wydawnictw itp., przy czym każdy Autor odpowiada za sprawdzenie polityki interesującego go czasopisma/wydawnictwa. W przypadku wydawców zagranicznych polityka wydawnicza może być sprawdzona w bazie SHERPA/RoMEO; w przypadku wydawców polskich polecamy bezpośredni kontakt z sekretariatami redakcji lub sprawdzenie polityki wydawniczej na stronie internetowej czasopisma.

Zgłoszenia

 • Prace powinny być zgłaszane w formacie Word lub, w przypadku Autorów używających programu Latex, jako finalny plik PDF.
 • Zgłoszenia proszę wysyłać na adres aparteka@zie.pg.gda.pl
 • Zgłoszenie powinno zawierać: (1) sformatowany manuskrypt oraz (2) oddzielny plik Word/txt zawierający:
  • Tytuł o Imiona i nazwiska autorów wraz z ich afiliacją oraz emailem do osoby kontaktowej
  • Abstrakt (max 150 słów)
  • Kody JEL (max.5)
  • Słowa kluczowe (max.5)
  • Podziękowania, tzw. disclaimer (opcjonalnie)

Wymogi edycyjne

 • Nie ma ograniczeń co do objętości artykułów (ilości stron). Ich rozmiar powinien jednak umożliwiać szybkie ściągnięcie pliku ze strony WWW.
 • Zalecany styl formatowania tekstu (proszę zwrócić szczególną uwagę na poprawne formatowanie bibliografii, które umożliwia wyszukiwanie pozycji przez systemy bibliometryczne):
  • Struktura tekstu: tekst powinien być podzielony na części (rozdziały, podrozdziały i sekcje numerowane kolejno – np. 1, 1.1, 1.1.1; max. 3 poziomy). Tytuły i podtytuły powinny być krótkie. Strony powinny być ponumerowane.
  • Czcionka: standardowa (np. Times New Roman, Calibri, Arial), prosimy unikać czcionek typu 3 (sprawdzanie typu czcionki we Właściwościach pliku PDF). Rozmiar czcionki w tekście: tytuły rozdziałów: 16pt, tytuły podrozdziałów: 14pt:, główny tekst: 12pt, przypisy dolne: 10pt.
  • Strona tytułowa powinna zawierać: Tytuł (czcionka 24pt), Imiona i nazwiska Autorów (czcionka 18pt) oddzielone przecinkami – wraz z informacją o afiliacji i emailem do osoby kontaktowej (w przypisie); abstrakt – max. 150 słów, kody JEL – max. 5; słowa kluczowe – max.5, powinny to być słowa często występujące w tekście)
  • Marginesy (lewy, prawy, górny i dolny): 2,5. Tekst wyjustowany; interlinia (odstęp): 1,5. Paragrafy: wcięcie z lewej strony.
  • Przypisy dolne, numerowane. W przypisach nie powinny się znajdować pełne odwołania bibliograficzne do innych prac (stosujemy system harvardzki, lub APA), wzory, tabele czy rysunki.
  • Wzory, tabele, rysunki muszą mieć ciągłą numerację w obrębie całego tekstu. Tabele (Tables) i Rysunki (Figures) mogą być umieszczane w tekście lub na końcu dokumentu (w aneksie). Rysunki – powinny być zamieszczane jako JPG. Wszystkie elementy graficzne powinny mieć wystarczającą jakość, by nadawały się do wydruku czarno-białego z odcieniami szarości. Wszystkie tabele i rysunki muszą być opisane (tytuł, źródło).
  • Odwołania do innych prac należy umieszczać w głównym tekście (nie w przypisie) w sposób zgodny ze stylem harvardzkim oraz ze stylem cytowań APA.
  • Przykłady: Krugman (1980) found that…..while Melitz and Ottaviano (2008) argue that…. According to so called new-new trade theory (Melitz, 2003) ….. Several studies (Krugman, 1980a, 1980b; Melitz, 2003; Melitz & Ottaviano, 2008) reveal that….
  • Bibliografia załącznikowa (pełna lista wszystkich cytowanych w tekście prac) powinna być uporządkowana alfabetycznie (i chronologicznie w przypadku tego samego autora) i sporządzona zgodnie z zasadami stylu APA.
  • Prosimy zastosować podwójny odstęp między wierszami oraz wysunięcie 0.5 cm w każdej pozycji bibliograficznej. Proszę zwrócić szczególną uwagę, by podział akapitu znajdował się jedynie na końcu każdej pozycji bibliograficznej, a nie oddzielał poszczególnych wierszy w obrębie jednej pozycji.
  • Szczegółowy opis zasad tworzenia odwołań oraz formatowania bibliografii wg stylu APA znajduje się tutaj oraz tutaj. Przykłady:
   • Artykuły w czasopismach:
    Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Title, volume number(issue     number), page numbers. doi:xx.xxxxxxxxxxxxxx
    Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Title, volume number(issue     number), page numbers. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxxxxxxx
    Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Title, volume number(issue     number), page numbers
   • Książki:
    Author, A. A. (year). Title of work. Location: Publisher.
    Author, A. A. (year). Title of work. Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxx
   • Książki pod redakcją:
    Editor, A. A. (Ed.). (year). Title of work. Location: Publisher.
   • Rozdział w książce:
    Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of chapter or entry. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher
  • Polecamy tworzenie bibliografii załącznikowej przy użyciu menedżerów bibliografii – darmowych (np. Mendeley, Zotero. ReadCube, Citavi) lub komercyjnych (np. EndNote w bazie ISI Web of Knowledge dostępnej na stronach Biblioteki Głównej PG).

Zalecenia dot. indeksowania

 • GUT FME WP są indeksowane w systemie Repec/Ideas (Research Papers in Economics: http://ideas.repec.org/). W celu identyfikacji swoich prac, Autorzy proszeni są o założenie profilu (zarejestrowanie się) w systemie Repec/Ideas. W przypadku osób z afiliacją WZiE PG rejestracja w systemie Repec/Ideas jest wymagana. Lista osób zarejestrowanych znajduje się tutaj.
 • W celu maksymalizacji ‘widzialności' prac w Internecie, polecamy stworzenie profilu Autora oraz dodawanie prac w systemie SSRN oraz w repozytorium CEON, a także stworzenie profilu na serwisie Google Scholar Citations umożliwiającego śledzenie cytowań w Google Scholar oraz poprzez nakładkę Publish Or Perish.

Kontakt

Zgłoszenia tekstów do serii prosimy wysyłać do
Koordynatora serii GUT FME WORKING PAPERS Series:
Sabina Szymczak (sabina.szymczak@pg.edu.pl)

Opiekun merytoryczny serii GUT FME WP Series A:
Aleksandra Parteka (aparteka@zie.pg.gda.pl)