InBets+ | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

InBets+


Strona Projektu

#TransferDay

Ulotka do pobrania w jęz. polskim

Information about the project (English)

Idea i cele projektu X016 Extension stage: Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS+ BSR) zostały wypracowane w oparciu o rezultaty projektu Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS BSR).

Projekt INBETS m.in. ze względu na zakres tematyczny, proponowaną nowatorską metodykę rozwiązania postawionych problemów, a także różnorodność i wielość partnerów zaangażowanych w realizację uzyskał status projektu flagowego (flagship project).

W ramach projektu zostały zintensyfikowane działania mające na celu ułatwienie przygotowania i przeprowadzenia procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach w dziewięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Cele projektu INBETS+ wpisują się w strategiczne cele Priorytetu 3 Strategii Unii Europejskiej Morza Bałtyckiego (SUEMB), tj. zwiększenie dobrobytu w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez poprawę konkurencyjności gospodarki opartej na przedsiębiorczości oraz potencjale rozwojowym małych i średnich przedsiębiorstw. Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu są powiązane również z obszarami priorytetowymi (OP) SUEMB: OP Innowacje oraz OP Edukacja. Przewidziane w projekcie produkty i rezultaty to innowacyjne rozwiązania wzmacniające przedsiębiorstwa sektora MSP (mające w perspektywie transfer własności i władzy), jak również działania podnoszące świadomość w tym obszarze.


Udział Politechniki Gdańskiej
Politechnika Gdańska (Gdansk University of Technology – Gdańsk Tech) jako Partner Projektu (PP8) bierze udział w realizacji merytorycznych pakietów zadaniowych projektu (workpackages – WP), w szczególności:

 • Pakiet roboczy 2 (WP2) – Doradztwo dla firm (Advice Companies);
 • Pakiet roboczy 3 (WP3) – Wzmocnienie kompetencji instytucji doradczych  (Strengthend capacities);
 • Pakiet roboczy 4 (WP4) – Wdrażanie proponowanych rozwiązań do działań strategicznych (Implementation of policy strategies).

Powyższe zadania realizuje doświadczony zespół pracowników naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Stały skład zespołu i kluczowe role odgrywają: dr inż. Marzena Grzesiak (kierownik/koordynator), dr Aniela Mikulska, dr hab. Magdalena Olczyk oraz dr inż. Anita Richert-Kaźmierska. Do zespołu mogą zostać włączeni inni specjaliści na czas realizacji poszczególnych zadań projektowych.

Ze względu na swój potencjał, Politechnika Gdańska pełni w projekcie funkcję partnera naukowego, podobnie jak: Vytauto Didžiojo universitetas – Vytautas Magnus University z Litwy (PP9) czy Satakunta University of Applied Sciences z Finlandii (PP11).

 Uczelnie wyższe zostały zaangażowane w realizację projektu przede wszystkim po to, aby wzmocnić niski do tej pory poziom współpracy między nauką a biznesem w zakresie problematyki transferu własności i władzy (w tym w wymiarze międzynarodowym), a także aby stymulować innowacje pozwalające na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP.

Struktura projektu
Struktura  realizacji projektu #051 BSR INBETS obejmuje następujące pakiety robocze:

 • Pakiet roboczy  1 (WP1) – Zarządzanie projektem i administracja(Project Management & Administration);
 • Pakiet roboczy 2 (WP2) – Doradztwo dla firm (Advice Companies);
 • Pakiet roboczy 3 (WP3) –  Wzmocnienie kompetencji instytucji doradczych  (Strengthen capacities);
 • Pakiet roboczy 4 8(WP4) – Wdrażanie rozwiązań do polityki (Implementation of policy strategies).

Politechnika Gdańska (PP8) pełni funkcję partnera naukowego i uczestniczy w działaniach zawartych we wszystkich pakietach roboczych.
Główne zadania Politechniki Gdańskiej w projekcie polegają na:

 • Organizacji tzw. Transfer Day w formie konferencji umożliwiających kontakt między głównymi uczestnikami procesu: przedsiębiorstwami zainteresowanymi przekazaniem biznesu oraz instytucjami wspierającymi przedsiębiorstwa w tym zakresie;
 • Działaniach doradczych dla przedsiębiorców w zakresie podniesienia świadomości potrzeby planowania sukcesji oraz zainspirowaniu do podjęcia zadań w kierunku przygotowania procesu przekazania firmy;
 • Opracowaniu opisu przedsiębiorstwa będącego w tracie lub przed sukcesją; opis procesu sukcesji ( konkretnej firmie) będącej przykładem „dobrej praktyki”;
 • Współpracy z Partnerami w zakresie tworzeniu kursu e-learningowego skierowanego do doradców/ instytucji wspierających przedsiębiorstwa w procesie sukcesji;
 • Udziale w przygotowaniu Memorandum of Understanding.Partnerzy projektu

Instytucje otoczenia biznesu

PP 1 Baltic Sea Academy Baltic Sea Academy e.V. , Niemcy
PP 2 Latvian Chamber of Commerce and Industry, Łotwa
PP 3 Estonian Chamber of Commerce and Industry (ECCI), Estonia
PP4 St. Petersburg Foundation for SME Development, Rosja
PP 5 Association of SMEs support centers of the Kaliningrad region, Rosja
PP 6 Stiftelsen Drivhuset Skaraborg - Foundation Drivhuset Skaraborg, Szwecja


Instytucje edukacyjne i szkoleniowe

PP 7 IBC Kurser og Konsulenthus – IBC International Business College, Dania

PP 10 Vocational Academy Hamburg Berufsakademie Hamburg DE


Uczelnie wyższe

PP 8 Politechnika Gdańska - Gdańsk University of Technology, Polska

PP9 Vytauto Didžiojo universitetas – Vytautas Magnus University, Litwa

PP 11 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy - Satakunta University of Applied Sciences, Finlandia

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 5210/INTERREG BSR/2021/2 (program PMW).