Referent ds. windykacji - 2 etaty w Dziale Windykacji GZDiZ | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-13

Referent ds. windykacji - 2 etaty w Dziale Windykacji GZDiZ

GZDiZ
DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. windykacji - 2 etaty w Dziale Windykacji

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Niezbędne:
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość przepisów: ustawy o Postępowaniu Egzekucyjnym w Administracji oraz ustawy o Drogach Publicznych;
 • znajomość programów komputerowych MS Office;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Pożądane:
 • wykształcenie wyższe na kierunku: administracja, finanse lub prawo;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z windykacją należności publicznoprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • pozyskiwanie danych osobowych właścicieli pojazdów w zakresie niezbędnym dla prowadzenia postępowania windykacyjnego;
 • wysyłanie upomnień zawierających wezwanie do zapłaty oraz doręczanie ich w systemie informatycznym;
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami, w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia postępowania windykacyjnego;
 • monitorowanie czynności egzekucyjnych, wykonywanych przez organ egzekucyjny;
 • bieżące zaznajamianie się oraz przestrzeganie: aktów prawnych, instrukcji i zarządzeń;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, związanych z działalnością działu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca biurowa, powyżej 50 % czasu pracy przy komputerze.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny oraz informacje (np. cv), o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz.94 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres dla korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy, świadectwa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, zdobyte uprawnienia lub certyfikaty językowe),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii,

oraz

 • oświadczenie, wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, jeśli przekazane dane osobowe wykraczają poza wskazany wyżej zakres (na podst. art.  221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz.94 ze zm.)         

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze jest GZDiZ;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w GZDiZ – iod@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509;
 • dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (w odniesieniu do danych wymaganych do przeprowadzenia procesu rekrutacji) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (w przypadku przekazania danych, które nie są wskazane w ogłoszeniu o naborze jako dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji) RODO, w związku z przepisami Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.;
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, policja), jeśli wystąpią do GZDiZ o udostępnienie tych danych, oraz firmy świadczące usługi informatyczne na rzecz GZDiZ (w związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych użytkowanych przez GZDiZ);
 • GZDiZ nie zamierza przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest w pełni dobrowolne;
 • dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

Oferujemy pracę:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia,
 • oferowane wynagrodzenie w przedziale: 4.370,00 zł – 5.600,00 zł brutto.  

Ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji.


W skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa w wysokości 15%, premia motywacyjna (zgodnie z regulaminem wynagradzania i premiowania pracowników GZDiZ).

Termin składania aplikacji od dnia 01.03.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Referenta ds. windykacji”, w kancelarii GZDiZ budynek „A” lub listownie na adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, (liczy się data wpływu do GZDiZ). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP (bip.gdansk.pl), na stronie internetowej GZDiZ (www.gzdiz.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Informujemy, że złożonych ofert nie odsyłamy.

73 wyświetleń