Działania zaplanowane do realizacji w projekcie „Innowatorzy Przyszłości „InnoFuture” wychodzą naprzeciw potrzebie utrzymania dynamiki rozwoju w obszarze internacjonalizacji, w tym rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowy Intensywny Międzynarodowy Program Kształcenia  realizowany przy wykorzystaniu blended learning oraz zwiększenia liczby studentów zagranicznych, a zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów byłego ZSRR.

Projekt został opracowany przez zespół w składzie: dr Katarzyna Stankiewicz; dr hab. Magdalena Olczyk, prof. uczelni; dr Michał Tomczak; dr Barbara Geniusz – Stepnowska; dr inż. Sebastian Wilczewski; Leszek Sobolewski; dr inż. Karol Flisikowski, mgr inż. Mariusz Krzyżanowski – Kierownik Projektu.

Celem programu SPINAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej
Dofinansowanie