SNOwMAN 2017-2020

Projekt w skrócie i szczegółach:

 1. Non-technological innovations
 2. Measuring and evaluating
 3. Counceling methods

 

 SNOwMAN

Kierownik projektu: dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG

Realizacja: styczeń 2018 - grudzień 2020

Partnerzy: VIA University College DK, Politechnika Gdańska (PL), Häme University of Applied Science Ltd. (FI), Vilnius Gediminas Technical University (LT), Hanseatic Parliament (DE), Business Horsens (DK), Business Development Centre Central Denmark (DK), Vilnius Industry and Business Association (LT), Lithuanian Innovation Centre (LT), Federation of Finnish Enterprises in Häme (FI), Agencja Rozwoju Pomorza SA (PL), Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Oddział Regionalny w Gdańsku (PL), Finnish Institute for Enterprise Management (FI).

Projekt SNOwMan rozpoczął się w październiku 2017 r. Projekt oparty był na sieci współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, instytucjami wsparcia biznesu oraz MŚP z Danii, Polski, Finlandii, Niemiec i Litwy. Projekt finansowany był przez Region Morza Bałtyckiego Interreg.

Celem projektu było opracowanie narzędzia, które pozwala właścicielom małych przedsiębiorstw produkcyjnych (od 5 do 50 pracowników), kreować wzrost poprzez wykorzystanie ich potencjału w zakresie innowacji nietechnologicznych. Ten specyficzny rodzaj firm cechują pewne szczególne wyzwania, nad którymi pracowano w ramach projektu.

Pomagamy firmom wykorzystać ich potencjał

Narzędzie opracowane w ramach projektu opiera się na założeniu, że mniejsze firmy, które są własnością tej samej osoby i są przez nią zarządzane, funkcjonują w pewnych specyficznych ramach, wyznaczanych między innymi względami rodzinnymi i bazą kapitałową.

Z tego powodu przedsiębiorstwa te często mają trudności z wykorzystaniem ich potencjału w zakresie innowacji nietechnologicznych, niezależnie czy mówimy o podniesieniu poziomu kompetencji, czy o powołaniu zarządu lub zmianie ukierunkowania na marketing produktów. W związku z tym narzędzie zostało opracowane tak, aby było bardzo elastyczne, i umożliwiało uwzględnienie szczególnych okoliczności danej firmy.

Tutaj można przeczytać więcej o SNOwMAN oraz zobaczyć oficjalny informator.

6 kroków do innowacji

Narzędzie składa się z sześciostopniowego procesu deweloperskiego, który jest realizowany we współpracy menedżera właściciela z doradcą biznesowym. Po wprowadzeniu identyfikowane są główne wyzwania firmy, a następnie opracowywana jest strategia i plan działania, wszystkie oparte na wizji firmy. Następnie przeprowadzana jest operacjonalizacja strategii i planu działania, zakończona pomiarem i oceną wyników.

Szef projektu, Susan Hedelin Dalum wyjaśnia: „6 steps for innovation to ukierunkowane doradztwo dla małych firm zarządzanych przez właścicieli. Jest ono bardzo świadomie wprowadzone w formie platformy cyfrowej, więc konsultanci biznesowi we wszystkich uczestniczących krajach mogą z niego korzystać”, mówi szef projektu Susan Hedelin Dalum i kontynuuje:

„Opracowując 6 steps for innovation, jako punkt wyjścia wykorzystaliśmy szczególne okoliczności funkcjonowania małych przedsiębiorstw zarządzanych przez właścicieli, ponieważ często stanowią one bariery dla rozwoju tych organizacji. Narzędzie zostało opracowane w oparciu o wiedzę i doświadczenia z Polski, Finlandii, Niemiec, Litwy i Danii. ”

Link do narzędzia: https://www.6stepsforinnovation.com/pl

Konsultanci są dobrze przygotowani

W pracy nad opracowaniem 6 kroków dla narzędzia innowacyjnego, cały proces został przetestowany przez instytucje edukacyjne, konsultantów biznesowych, a także samych właścicieli-menedżerów we wszystkich krajach docelowych. Narzędzie zostało bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez firmy, jak i przez instytucje wsparcia biznesu. Dostrzeżono duży potencjał narzędzia do wzmocnienia doradztwa dla małych firm zarządzanych przez właścicieli.

Chcąc upowszechniać wiedzę o możliwościach innowacji w 6 krokach i jak najlepiej przygotować konsultantów biznesowych, w ramach projektu opracowano także kurs Train-the-Trainer, którego celem jest wdrożenie do narzędzia 6 steps for innovation  i przygotowanie konsultantów biznesowych do doradzania właścicielom-menedżerom i wspierania ich w rozwijaniu potencjału innowacyjnego.

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją NIETECHNOLOGICZNE NIE ZNACZY GORSZE. RZECZ o INNOWACJACH (Wasilczuk, Popowska, McPhilips, Licznerska, 2021).

Niniejsze opracowanie kierujemy w pierwszej kolejności do instytucji wsparcia biznesu, które świadczą usługi doradcze w zakresie innowacji i towarzyszą przedsiębiorstwom w ich wdrażaniu. Chcielibyśmy, aby w tej ważnej misji, traktowały innowacje nietechnologiczne jako godne uwagi i pełniej wykorzystywały opisane w tej książce narzędzia opracowane w ramach projektu SNOwMan (Interreg BSR).

Zwracamy się również do naukowców czy nauczycieli akademickich, zwłaszcza tych, którzy zajmują się tematyką innowacji w badaniach lub w pracy dydaktycznej. Polecamy ich uwadze zarówno rozważania teoretyczne oraz wnioski, które skłoniły nas do podjęcia tego tematu, jak i wynik tych rozważań, czyli wspomniane wyżej narzędzia.

Wreszcie, pragniemy także zachęcić do sięgnięcia po tę pozycję przedsiębiorców. Chcielibyśmy namówić ich do szerszego wykorzystania szerokiego pakietu zmian organizacyjnych i marketingowych, które warto wprowadzać niezależnie lub w połączeniu ze zmianami technologicznymi. Z materiałów przeanalizowanych i omówionych w niniejszym opracowaniu wyraźnie wynika bowiem, że w ten sposób łatwiej osiągnąć zamierzony cel.

Fakty

 • 13 partnerów oraz 8 partnerów stowarzyszonych z 5 krajów europejskich.
 • Czas realizacji projektu to 36 miesięcy . Projekt rozpoczął się w październiku 2017 r. i zakończył się w grudniu 2020 r.
 • Budżet SNOwMana to €2,085,850.00- z czego  €1,631,588.00 zostało sfinansowane przez Interreg Baltic Sea Region.
 • Blisko 2 miliony MŚP w UE to firmy produkcyjne – stanowią one około 10 procent wszystkich MŚP w UE.
 • Grupa docelowa: właściciele-menedżerowie MŚP zatrudniających między 5-50 pracowników.
 • 148 MŚP zarządzanych przez właścicieli otrzymało wsparcie niefinansowe w postaci udziału w realizacji projektu i testowaniu opracowanego procesu.
 • 68 MŚP współpracowało z instytucjami z sektora szkolnictwa wyższego w celu stworzenia odpowiednich narzędzi doradczych.
 • Głównym rezultatem projektu jest skrzynka z narzędziami dla doradców, zawierająca 4 elementy, w tym 6-stopniowy proces doradczy i Spider web tool.

Supporting Non-Technological Innovation in Owner-managed Manufacturing SMEs through increased capacity

Prace naukowe powstałe w ramach projektu międzynarodowego są współfinansowane ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2019-2020; umowa nr 5032/INTERREG BSR/2019/2

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020.