Projekt DEMS - Developing E-marketing Skills for the Business Market prowadzony jest w celu zmniejszenia  istniejącej luki w umiejętnościach z zakresu marketingu cyfrowego, występującej szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach międzynarodowego konsorcjum koncentrują się na zidentyfikowaniu i zdefiniowaniu kluczowych umiejętności, zaproponowaniu międzynarodowych programów nauczania z zakresu marketingu cyfrowego, popularyzacji i rozwijania kompetencji z zakresu digital marketingu wśród nauczycieli biznesu oraz stworzeniu pięciu kursów e-learningowych z marketingu cyfrowego dla studentów uczelni biznesowych w całej Europie.

Globalizacja i transformacja cyfrowa zmieniają środowiska biznesowe w bezprecedensowym tempie. Oczekuje się, że profesjonaliści będą coraz bardziej elastyczni w komunikacji i zdolni do zarządzania zmianami, ale powinni również umiejętnie wykorzystywać dane biznesowe przy użyciu cyfrowych mediów. Dotyczy to zwłaszcza specjalistów w dziedzinie komunikacji, sprzedaży i marketingu, ponieważ 30% budżetów medialnych organizacji jest obecnie wydawanych w kanałach cyfrowych.

30% wszystkich firm przeznacza ponad 50% swoich budżetów na media cyfrowe. W czasie gdy większe organizacje i przemysł wykorzystują środki cyfrowe, wiele małych i średnich firm ma opóźnienia w tym obszarze, których przyczyną są między innymi braki kompetencyjne W wyniku transformacji cyfrowej zapotrzebowanie na wykwalifikowaną cyfrowo kadrę stale rośnie. Na poziomie europejskim dotyczy to około 4-5 milionów profesjonalistów. Wypowiedzi wielu ekspertów wskazują na znaczny problem pracodawców związany ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Często wskazywanym problemem jest również  luka między oczekiwaniami pracodawców, a przygotowaniem cyfrowym studentów. Pracodawcy wskazują na konieczność inwestowania czasu w uposażenie młodych pracowników w kompetencje konieczne do prowadzenia zadań z zakresu umiejętności cyfrowych. Prowadzone badania wskazują, że wiele pozostaje do zrobienia w zakresie szkolenia profesjonalistów posiadających umiejętności cyfrowe wymagane przez MŚP.

Projekt DEMS w sposób holistyczny rozwiązuje braki w umiejętnościach marketingu cyfrowego.
W pierwszej fazie zapotrzebowanie na umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego zostanie zdiagnozowane za pomocą badania skierowanego do właścicieli MŚP i menedżerów marketingu w czterech krajach europejskich. W oparciu o wyniki badania zostanie stworzona propozycja programów nauczania marketingu cyfrowego oraz materiały edukacyjne wspomagające kształtowanie umiejętności praktycznych najbardziej potrzebnych obecnie na europejskim rynku pracy.

Konsorcjum:

  • POLITECHNIKA GDAŃSKA (Polska) – Lider/Koordynator
  • INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (Portugalia)
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY (Finlandia)
  • STICHTING HOGESCHOOL UTRECHT (Holandia)

Kierownik projektu: dr inż. Anna Maria Trzaskowska (Katedra Informatyki w Zarządzaniu)

Członkowie zespołu:
     1. dr Natalia Przybylska (Katedra Marketingu),
     2. mgr inż. Agnieszka Firgolska (Katedra Marketingu),
     3. dr inż. Karol Flisikowski (Katedra Statystyki i Ekonometrii)

Kwota przyznana: 394 059 EUR

Facebook page

A Twitter page

A linkedin page

The DEMS website