• Co to jest za projekt? 

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP to projekt realizowany przez Wydział Zarządzania i Ekonomii z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Informacje na temat projektu dostępne są na stronie:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2019/uczelnie-szkolom/main.html

 

 • Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych (klasa VII i VIII) oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych
z województw: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

 

 • Kto może zapisać się na zajęciach?

Zgłoszenia do udziału w projekcie składane są przez nauczyciela, który jest opiekunem grupy. Nauczyciel rejestruje grupę (20 uczniów) poprzez formularz dostępny na stronie: https://zie.pg.edu.pl/uczelnieszkolom/folmularz

 

 • Jakie informacje należy podać na etapie rekrutacji do projektu?

Opiekun grupy (nauczyciel) podaje swoje imię i nazwisko, nazwę i rodzaj szkoły, do której uczęszczają uczniowie, miejscowość,
w której mieści się siedziba szkoły oraz swój telefon i adres mailowy.

 

 • Jakie kryteria decydują o udziale w projekcie?

Decyzję odnośnie wyboru grup, które wezmą udział w projekcie, podejmie komisja biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. Kolejność zgłoszeń,
 2. Liczba mieszkańców w miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła zgłaszająca grupę uczestników

 

 • Ilu uczniów z danej szkoły może wziąć udział w projekcie?

Z każdej szkoły do projektu może być wytypowanych maksymalnie 20 uczniów.

 

 • Kiedy odbędzie się rekrutacja uczestników do projektu?

Rekrutacja do projektu rozpoczęta zostanie w poniedziałek 02.03.2020r. o godzinie 10.00, a zakończona zostanie w piątek 06.02.2020r.
o godzinie 23.59.

 

 • Kiedy będą znane wyniki rekrutacji, czyli które szkoły zakwalifikowały się do projektu?

Ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie wydziału nastąpi w poniedziałek 09.03.2020r. o godzinie 15.00. Ponadto do szkół, które zakwalifikowały się do projektu wysłany zostanie e-mail z informacjami o następnych działaniach podejmowanych
w ramach projektu.

 

 • Jakie działania obejmuje projekt?

Projekt obejmuje warsztaty/zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, konkurs na materiał filmowy
z realizacji projektu oraz wyjazd najbardziej aktywnych grup uczestników do Warszawy w połączeniu z wizytą studyjną
w przedsiębiorstwie.

 

 • W jakich grupach prowadzone będą zajęcia/warsztaty?

Zajęcia prowadzone będą w grupach 20-osobowych. Uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczyć będą w zajęciach
6-godzinnych (6 razy po 45 min). Natomiast zajęciach dla uczniów szkół ponadpodstawowych obejmować będą 7-godzin
(7 razy po 45 min). Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy uwzględniające ich wiek.

 

 • Kto prowadzi zajęcia/warsztaty?

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne zarówno w kształceniu studentów, jak i młodzieży szkolnej.

 

 • Gdzie będą odbywać się zajęcia/warsztaty?

Inauguracja projektu i zajęcia będą organizowane na terenie kampusu PG, w salach laboratoryjnych i audytoriach wyposażonych
w nowoczesny sprzęt multimedialny. Obiekt przygotowany jest do uczestnictwa w zajęciach osób niepełnosprawnych.

 

 • Uczestnicy zajęć/warsztatów będą przebywać na Politechnice Gdańskiej przez kilka godzin. Czy zostanie zapewniony im posiłek?

W przerwie zajęć uczestnicy projektu zapewniony będą mieli catering w postaci: napoju, kanapki i owoców.

 

 • Czy przewidziane są egzaminy zaliczeniowe?

Podczas inauguracji i na zakończenie zajęć przeprowadzane będą testy, które mają na celu sprawdzenie, w jaki sposób udział w projekcie przyczynił się do wzrostu wiedzy, umiejętności bądź kompetencji uczniów.

 

Na koniec zajęć każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie smiley

 

Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt email: uczelnieszkolom@zie.pg.edu.pl