Studia podyplomowe

Zarządzanie Niewypłacalnością Przedsiębiorcy

edycja 1 listopad 2020– październik 2021

 

Nowość w ofercie PG - Studia podyplomowe Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy – unikatowa formuła opracowana w gronie ekspertów i praktyków specjalnie z myślą o przygotowaniu do sprawnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Profesjonalne wykłady-konwersatoria w połączeniu z ćwiczeniami, praktycznymi przykładami i zajęciami o charakterze interaktywnym prowadzone przez kadrę specjalistów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych i wieloletnich praktyków z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów podyplomowych?

Absolwent Studiów podyplomowych Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy:

 

 • potrafi skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem w kryzysie,
 • posiada praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego opracowania strategii przetrwania przedsiębiorcy w przypadku niestabilności gospodarczej, kryzysów, czy recesji,
 • potrafi dokonać analizy sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikować symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie,
 • biegle porusza się w regulacjach prawnych dotyczących stron stosunku pracy w przypadku upadłości bądź innej niewypłacalności przedsiębiorcy, jak również w regulacjach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej zarządzających.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy dotyczącej zarządzania procesem restrukturyzacji w warunkach kryzysu oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozowania zagrożenia niewypłacalnością oraz weryfikacji działań naprawczych, minimalizujących i eliminujących ryzyko niewypłacalności.

Dlaczego warto wybrać te studia?

Absolwent Studiów podyplomowych Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy:

 • potrafi skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem w kryzysie,
 • posiada praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego opracowania strategii przetrwania przedsiębiorcy w przypadku niestabilności gospodarczej, kryzysów, czy recesji,
 • potrafi dokonać analizy sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikować symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie,
 • biegle porusza się w regulacjach prawnych dotyczących stron stosunku pracy w przypadku upadłości bądź innej niewypłacalności przedsiębiorcy, jak również w regulacjach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej zarządzających.

Mocne strony programu. Unikatowe wyróżniki.

Studia podyplomowe Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy wyróżnia:

 • kompleksowo opracowany program, dostosowany do aktualnej sytuacji gospodarczej,
 • profesjonalne wykłady-konwersatoria i zajęcia o charakterze interaktywnym,
 • ukierunkowanie na kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprawnego zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie.

 

Perspektywy zawodowe

W jakich zawodach studia podwyższają kwalifikacje i uzupełniają wiedzę?

Adresaci studiów: przedsiębiorcy, menedżerowie, dyrektorzy finansowi i księgowi oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą pogłębić wiedzę z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem.

Korzyści dla uczestnika

Jakie umiejętności rozwijają studia? Jakie inne korzyści płyną z ukończenia programu?

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy dysponuje kompleksową i specjalistyczną wiedzą dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, w szczególności:

 • potrafi skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem w kryzysie, w trakcie niewypłacalności, restrukturyzacji zadłużenia, działań naprawczych - sanacji przedsiębiorstwa,
 • posiada umiejętności niezbędne do samodzielnego opracowania strategii przetrwania przedsiębiorcy w przypadku niestabilności gospodarczej, kryzysów, czy recesji,
 • potrafi dokonać analizy sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikować symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie,
 • biegle porusza się w regulacjach prawnych dotyczących stron stosunku pracy w przypadku upadłości bądź innej niewypłacalności przedsiębiorcy, jak również w regulacjach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej zarządzających.

Korzyści dla pracodawcy

Studia podyplomowe Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy to:

 • zapewnienie na potrzeby pracodawcy aktualnej wiedzy specjalistycznej z zakresu zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie przez doświadczonych ekspertów i doradców z poszczególnych dziedzin,
 • wyposażenie pracowników w praktyczne umiejętności niezbędne do poprawnego identyfikowania symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie i wdrożenia adekwatnych środków naprawczych,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie analizy finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz  zarzadzania zasobami ludzkimi w okresie kryzysu.

 

Szczegółowy program studiów

Program studiów obejmuje łącznie 177   godzin zajęć dydaktycznych.

W ramach studiów podyplomowych zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne obejmujące następującą tematykę​:

 • Kryzysy ekonomiczne i inwestowanie w czasach kryzysu
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa – identyfikacja kryzysu finansowego i zarządzanie ryzykiem
 • Restrukturyzacja przedsiębiorcy w warunkach kryzysu
 • Techniki oceny kondycji finansowej firm
 • Daniny publiczne i ewidencje podatkowe w warunkach niestabilnej gospodarki
 • Sytuacja prawna stron stosunku pracy w warunkach kryzysu
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu
 • Odpowiedzialność karna i cywilnoprawna osób zarządzających w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy
 • Komunikacja webinarna w przedsiębiorstwie
 • Działania osłonowe państwa w warunkach kryzysu
 • Prawne aspekty upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorcy
 • Dochodzenie należności sądowych w sprawach gospodarczych
 • Sposoby i mechanizmy windykacji należności
 • Zakupy składników masy upadłości jako jeden ze sposobów inwestowania

Wymagania rekrutacyjne

  Złożenie dokumentów :

 • zgłoszenie na studia podyplomowe
 • oryginalny odpis dyplomu (który będzie do zwrotu po zakończeniu Studiów Podyplomowych)

Decyduje kolejność zgłoszenia

Czesne

1900,00 zł za semestr (istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach) 

Warunki ukończenia

Warunki ukończenia studiów (praca semestralna, praca dyplomowa, obrona).

Zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym programem studiów

Data rozpoczęcia edycji – termin uruchomienia studiów

Edycja I zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, pierwsze zajęcia rozpoczną się  w październiku- listopadzie 2020 r.

Organizacja zjazdów:

Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie w ramach zjazdów odbywających się w piątki i soboty

 • ​piątek od 16.30
 • Sobota od 9.00
 • Uwaga: Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w organizacji zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zależności od zmieniających się przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia na studiach podyplomowych mogą odbywać w zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

Miejsce zajęć:

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska

Informacje dla uczestników

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 
siedziba przy ul. Traugutta 79, pokój 518, 
Tel: +48 58 347-22-70, 
e-mail: beata.jasudowicz@zie.pg.gda.pl

 

Materiały do pobrania

Zgłoszenie na studia podyplomowe

 

ORGANIZATOR STUDIÓW

Dane kontaktowe kierownika

 

dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG

e-mail: pba@zie.pg.gda.pl

 

Dane kontaktowe obsługa administracyjna (zapisy):

mgr Beata Jasudowicz, pokój 518 gmach WZiE,

email: Beata.Jasudowicz@zie.pg.gda.pl
T: +48 58 347 22 70