Celem Akademii Biznesu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców wśród studentów ostatnich czterech semestrów studiów I lub II stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej poprzez ich udział w projektach organizowanych z udziałem pracodawców.

Tematy zgłoszone przez pracodawców umieszczane są sukcesywnie na stronie Projektu,  studenci mają  możliwość zapisów na nie w 101 lub poprzez adres mailowy: Aniela.Mikulska@zie.pg.gda.pl.

Realizacja projektów studenckich odbywa w zespołach składających się z 3-5 osób. Każdy zespół ma opiekuna merytorycznego z ramienia pracodawcy (konsultacje min. 2h/tydzień), który decyduje o zaliczeniu projektu. Projekt powstanie w okresie do 3-m-cy (czas trwania zależy od pracochłonności danego projektu).

Sposób realizacji projektów studenckich zakłada łączenie min. 2-3 zakresów kompetencji. Obowiązkowo będą to kompetencje komunikacyjne, (w tym związane z pracą w grupie), zawodowe (związane ze specyfiką danej branży) oraz analityczne (związane z rozwiązywaniem problemów, zarządzaniem projektami). Ponadto wśród rozwijanych kompetencji będą mogły znaleźć się kompetencje informatyczne i z zakresu przedsiębiorczości (pozyskiwanie finansowania, planowanie budżetów, harmonogramowanie).

Akademia Biznesu zakończona zostanie seminarium na WZiE, na którym zaprezentowane zostaną projekty z udziałem pracodawców i studentów.

Pomiar wykonania odbywa się na podstawie:

  • dziennika projektu
  • dokumentacji projektu (w postaci raportu, opracowania, prezentacji wyników...)
  • oceny zakończonego projektu przez mentora.