Szkolenie “International Project Management Association (IPMA D)” z egzaminem

Biuro Projektów organizuje (ostatnią już edycję) bezpłatne szkolenie “International Project Management Association (IPMA D)” z egzaminem w j. polskim, finansowanego z projektu „Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG”, współfinansowaną przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, do którego zapraszam studentów kierunku ZI sem. 7 oraz absolwentów tego kierunku (obecnie studenci msu).

 

Harmonogram szkolenia:

14-17.12.2019
19-20.12.2019
3-4.01.2020
9-10.01.2020

 

Miejsce szkolenia:

Hotel Bethoven, ul. Bethovena 7, 80-171 Gdańsk

 

Egzamin certyfikacyjny będzie miał miejsce na sali komputerowej Politechniki Gdańskiej. Szczegóły przekażemy bliżej terminu egzaminu.

 

O EGZAMINIE IPMA-D

Egzamin IPMA-D przeprowadzany jest w wersji elektronicznej w Akredytowanych Pracowniach Komputerowych oraz w wersji „papierowej”, z wykorzystaniem bazy pytań i quizów systemu e-learningowego Moodle. Nawigacja w egzaminie – dowolna, sekwencyjnie stronami po 1 pytaniu lub poprzez indywidualne wskazanie numeru pytania. Odpowiedzi na pytania są zapisywane automatycznie po upływie czasu (180 min). Pytania dotyczą wszystkich elementów kompetencji wg ICB4 (Wytyczne Kompetencji indywidualnych) w domenie Projekty.

 

Wiedza nt. każdego z  28 elementów kompetencji jest weryfikowania poprzez:

>jedno pytanie otwarte (odpowiedź w formule krótkiego eseju)

>dwa pytania zamknięte (test jednokrotnego wyboru, wybór najlepszej z 4 opcji)

Pytania i opcje odpowiedzi są formułowane głównie w formacie tekstowym z możliwym użyciem tabel i grafiki. Odpowiedzi na pytania otwarte udzielane są w standardowym edytorze tekstów.

 

Punktacja:

>Pytania zamknięte: 1 pkt. w przypadku wyboru najlepszej opcji odpowiedzi, 0 pkt. w przeciwnym przypadku

>Pytania otwarte: 0 pkt, 1 pkt , 2 pkt, 3 pkt stosownie do treści odpowiedzi

Podstawą do  zaliczenia danego elementu kompetencji jest łączny wynik odpowiedzi na 3 pytania równy  co najmniej 3 pkt.

 

Podstawą do  zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D jest zaliczenie  co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn.  co najmniej 23 elementy kompetencji z 28 muszą być  pozytywnie ocenione.

 

Struktura zestawu egzaminacyjnego IPMA-D

Zestaw egzaminacyjny IPMA-D składa się z:

>28 pytań otwartych (pytania o numerach 1-28)

>56 pytań zamkniętych (pytania o numerach 29-84).

>Czas trwania egzaminu: 180 min

>WYNIK EGZAMINU – po zakończeniu e-egzaminu kandydat otrzymuje następującą informację zwrotną: Ocena egzaminu wymaga manualnej weryfikacji odpowiedzi na pytania otwarte przez asesorów IPMA. Ocena 56 pytań zamkniętych wystawiana jest automatycznie zgodnie ze wzorcem najlepszej opcji odpowiedzi wskazanym w definicji pytania zamkniętego.

 

W ciągu 14 dni od daty egzaminu Biuro CERT wysyła do kandydata raport z systemu egzaminacyjnego z oceną końcową.

 

Format raportu pozwala kandydatowi zidentyfikować swoje słabe i mocne kompetencje

 

Na szkolenie przyjmowani są studenci, którzy na WZiE PG zdadzą odpłatny egzamin IPMA student. Egzamin ten organizowany jest dla studentów i absolwentów kierunku Zarządzanie inż, ze względu na fakt, że w ramach programu zajęć są oni na ten egzamin przygotowywani (realizują 4 przedmioty obejmujące tematykę egzaminu IPMA student).

 

Egzaminy IPMA student na WZiE przeprowadza dr inż. Sławomir Ostrowski. Sprawdź informacje nt IPMA student.