Sesja letnia na Politechnice Gdańskiej w trybie zdalnym

Sesja letnia na Politechnice Gdańskiej odbędzie się w formie zdalnej: dotyczy to zarówno zaliczeń, jak również egzaminów. W pojedynczych przypadkach dziekan danego wydziału, po uzyskaniu zgody studentów i prowadzącego zajęcia nauczyciela akademickiego, może jednak podjąć decyzję o formie zaliczenia danego przedmiotu w trybie stacjonarnym.

W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej oraz w Szkołach Doktorskich realizowane były, z nielicznymi wyjątkami, w trybie zdalnym i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W taki sam sposób – czyli w trybie zdalnym – przeprowadzona zostanie letnia sesja egzaminacyjna, która rozpocznie się 16 czerwca 2021 r.

  • Egzaminy i zaliczenia w sesji letniej, kończące poszczególne zajęcia i weryfikujące efekty uczenia się, odbywać się będą w formie zdalnej - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  • W sytuacji, gdy prowadzący zajęcia chciałby przeprowadzić zaliczenie lub egzamin w formie stacjonarnej, powinien uzyskać w tym celu akceptację studentów danego kierunku (za pośrednictwem starosty roku). Po uzyskaniu takiej akceptacji, decyzję o stacjonarnej formule podejmuje wówczas dziekan wydziału, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną i możliwości sanitarne do przeprowadzenia takiego egzaminu.
  • Nauczyciel akademicki ma obowiązek skontaktować się ze starostą, aby ustalić sposób przeprowadzenia egzaminu, maksymalnie do 7 dni przed rozpoczęciem sesji (czyli do 9 czerwca 2021 r.).
  • W sytuacjach wyjątkowych Samorząd Studentów PG zachęca do kontaktu z Rzecznikiem Praw Studenta PG pod adresem: rps@sspg.pl,
  • Tryb przeprowadzenia sesji poprawkowej (zdalny, stacjonarny, lub hybrydowy) nie został jeszcze ustalony. O decyzji w tej sprawie uczelnia poinformuje w osobnym komunikacie, uwzględniającym aktualną sytuację epidemiczną w kraju.
  • Obrony prac dyplomowych: w przypadku, gdy student chciałby obronić pracę dyplomową stacjonarnie, może uzyskać taką możliwość poprzez zgodę dziekana danego wydziału, do którego musi zwrócić się z odpowiednim wnioskiem.

Podstawa prawna:

Powyższe reguły przeprowadzania sesji letniej uwzględniają zasady określone w Zarządzeniu Rektora nr 1/2021 (link poniżej), które są zgodne z aktualnymi, powszechnymi regulacjami prawnymi, obecnie określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. ws. „czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz.U. z 2021r., poz. 363 - link poniżej). W przypadku zmian przepisów powszechnych, mających ewentualny wpływ na zmianę powyższych zasad, zostaną one określone w drodze kolejnego zarządzenia rektora PG.
 

Zarządzenie rektora Rozporządzenie ministra