Prof. Krzysztof Leja członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał dra hab. inż. Krzysztof Leję, prof. nadzw. PG na członka Komitetu Polityki Naukowej, gremium które współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych.

Prof. Krzysztof Leja jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz kierownikiem Katedry Zarządzania WZiE PG. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie jest ekspertem krajowym w projekcie ETER III oraz ekspertem Fundacji Rektorów Polskich i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To także autor dwóch monografii i ponad 100 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych dotyczących szkolnictwa wyższego.

– Jako specjalista w dziedzinie doskonalenia organizacji i zarządzania współczesną uczelnią prof. Krzysztof Leja reprezentował Politechnikę Gdańską w radzie Narodowego Kongresu Nauki. Gratuluję panu profesorowi wyboru na członka Komitetu Polityki Naukowej i życzę powodzenia w tej roli – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Komitet Polityki Naukowej jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Do jego głównych zadań należy udzielanie ministrowi pomocy przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa, planu finansowego określającego środki przeznaczane na naukę, jak również krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych. Ponadto KPN opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

Z profilem naukowym prof. Krzysztofa Lei można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.