Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy lub projekt.

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dziewiątą edycję projektu organizują:

BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

& Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu,

& Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,

& Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

 

      Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

Więcej informacji: http://www.debiut.buzek.pl/